Perspektiv på data- och mjukvaruteknik, 6 hp

Perspectives to Computer and Software Technology, 6 credits

TDDE25

Huvudområde

Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Patric Doherty

Studierektor eller motsvarande

Peter Dalenius

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 1 (HT 2017) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 1 (HT 2017) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Rekommenderade förkunskaper

Även om det inte finns några formella förkunskapskrav annat än tilltärdeskraven till programmet så kommer kursen att läsas parallellt med introduktionskurserna i programmering och vara tätt kopplade till dessa.

Lärandemål

Det huvudsakliga målet med denna kurs är att ge studenterna en bred översikt och kartläggning av datavetenskap och datateknik. Avsikten är att ge en grund för att förstå både relevans av och inbördes samband mellan grundläggande ämnen och framtida kurser som studenterna kommer att genomgå inom detta område. Efter denna kurs skall studenten kunna:

 • Förklara på en grundläggande nivå både bredd och djup i datavetenskap och datateknik som ett område.
 • Visa en praktisk förståelse för "computational thinking" som ett sätt att modellera, lösa problem och skriva program.
 • visa detta praktiskt genom att delta i ett programmeringsprojekt som gäller en eller flera av de ämnen som presenteras under föreläsningarna.

  Kursinnehåll

  Följande kommer att ingå i kursen:

  • Utvalda perspektivämnen i datavetenskap och datateknik presenteras vid seminarier
  • Seminarier som förstärker "Computational thinking" i modellering, problemlösning och programmering.
  • Praktisk handledning av programmeringsprojekten som presenteras vid seminarier.
  • Introduktion av begreppet hållbar utveckling inom datateknik och datavetenskap.

  Undervisnings- och arbetsformer

  Kursen kommer att organiseras kring perspektivseminarier och ett programmeringsprojekt som består av både en programmeringsdel och en skriftlig del. Programmeringsprojektet kommer att integreras med inledande kurs i programmering som läses parallellt med denna kurs. Kursen avslutas med en heldagskonferens där var och en av studentgrupperna kommer att presentera sina programmeringsprojekt för alla kursdeltagare. Ett urval av ta-med-hem-frågor som rör perspektivämnena kommer att distribueras. Den avslutande konferensen är obligatoriskt att delta i.
  Kursen pågår hela höstterminen.

  Examination

  UPG1Inlämningsuppgifter2 hpU, G
  PRA1Projektarbete4 hpU, G
  På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

  Betygsskala

  Tvågradig skala, U, G

  Övrig information

  Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

  Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

  Institution

  Institutionen för datavetenskap

  Studierektor eller motsvarande

  Peter Dalenius

  Examinator

  Patric Doherty

  Kurshemsida och andra länkar

  http://www.ida.liu.se/~TDDD63

  Undervisningstid

  Preliminär schemalagd tid: 50 h
  Rekommenderad självstudietid: 110 h

  Kurslitteratur

  Kompletterande litteratur

  Böcker

  • J. Glenn Brookshear, Computer Science: An Overview Latest Edition
   Selected readings. Att distribueras under kursen.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgifter 2 hp U, G
PRA1 Projektarbete 4 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Kompletterande litteratur

Böcker

J. Glenn Brookshear, Computer Science: An Overview Latest Edition

Selected readings. Att distribueras under kursen.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
PRA1
UPG1
Grundläggande begrepp, programmering
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
PRA1
Projektarbete
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA1
UPG1
Probelmlösning mha programmering
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA1
Projektarbete
3.2 Kommunikation
X
UPG1
Redovisning av projektarbete
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Introduktionsföreläsning
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA1
Projektarbete
4.4 Att konstruera produkter och system
X
PRA1
Projektarbete
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.