Användardriven produktutveckling, 6 hp

User Driven Product Development, 6 credits

TDDE33

Huvudområde

Produktutveckling Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stefan Holmlid

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 72 h
Rekommenderad självstudietid: 88 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 2 (VT 2019) 2 1 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Produktutveckling, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Användardriven produktutveckling utgår från att produkter inte enbart är objekt utan är en del av förlopp och skeenden. I dessa förlopp är människans handlande centralt. Användarnas uttalade och outtalade behov, idéer och krav i dessa skeenden fångas in och utarbetas i samarbete med användarna. Angreppssätten för användardriven produktutveckling är systematiska, och bygger på experimenterande, simuleringar och inlevelse Efter genomgången kurs skall studenten kunna

 • planera för genomförande av användardrivna produktutvecklingsmetoder genomföra användardrivna produktutvecklingsmetoder
 • modellera resultat av användardrivna metoder med lämpliga tekniker
 • summera och presentera förslag på produkter baserat på användardrivna metoder

Studenten förväntas redovisa värderade välgrundade val, samt förmedla insikter om användardrivna metoder.

Kursinnehåll

Kursen kommer att ta upp beprövade och aktuella tekniker och metoder för att driva produktutveckling med utgångspunkt i produktens framtida brukare. Exempel på sådana tekniker är teknik eller kultur prober, narrativa tekniker och metoder som story-boards, scenarier och kundresor, samt tekniker som tex inlevelsemetoder, a day in the life, personas, kameradagböcker, etc. Kursen bygger på teorier från användarcentrerad design, etnografi, deltagande och kontextuell design, samt användardriven innovation. Exempel hämtas från intressanta användardrivna produktvecklingssammanhang, som tex Bosieboo

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bedrivs i studentaktiv form. Kursen struktureras runt ett antal konkreta övningar som kompletteras med föreläsningar och seminarier

Examination

ANN1Seminariebehandling1 hpU, G
UPG4Designuppgift 23 hpU, 3, 4, 5
UPG3Designuppgift 12 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Stefan Holmlid

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 72 h
Rekommenderad självstudietid: 88 h

Kurslitteratur

Fastställs senare
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ANN1 Seminariebehandling 1 hp U, G
UPG4 Designuppgift 2 3 hp U, 3, 4, 5
UPG3 Designuppgift 1 2 hp U, 3, 4, 5
Fastställs senare
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.