Användarupplevelse och interaktionsdesign, 12 hp

User Experience and Interaction Design, 12 credits

TDDE36

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mattias Arvola

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 120 h
Rekommenderad självstudietid: 200 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 2 (VT 2020) 1, 2 1, 1 Svenska/Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Denna kurs handlar om hur det går till att studera och utvärdera användarupplevelsen (UX), och hur man genomför människocentrerad design av interaktiva produkter och tjänster (interaktionsdesign). Det övergripande syftet med kursen är att deltagaren utvecklar kunskap i grundläggande forskningsmetoder om och utvärderingsmetoder av användarupplevelse (kvalitativa och kvantitativa metoder), samt metoder i interaktionsdesign.

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • Använda och redogöra för grundläggande kvalitativa forskningsmetoder i användarstudier (t.ex. intervjuer, observationer och tematisk analys).
 • Använda och redogöra för grundläggande kvantitativa tester av användarupplevelse (t.ex. mätning av uppgiftsframgång, tid, självrapportsenkäter), inklusive analys av resultaten med hjälp av deskriptiv statistik.
 • Idégenerering och skissning av konceptförslag i interaktionsdesign, värdera förslagen och övertygande argumentera för ett förslag baserat på resultat från användarstudier.
 • Skissa, utveckla och presentera prototyper av interaktiva produkter och tjänster.
 • Genomföra och redogöra för utvärdering av prototyper interaktiva produkter och tjänster med avseende på användarupplevelse.
 • Bedöma användarundersökningar och utvärderingar med avseende på vetenskapliga kriterier.
 • Granska interaktionsdesignprojekt med avseende på samhälleliga och etiska aspekter, såsom exempelvis forskningsetik, genus och hållbarhet.

Kursinnehåll

Färdigheter: Genomföra en interaktionsdesignprocess med kund- och användarperspektiv. Utforma väl fungerande interaktiva produkter och tjänster. Studera och utvärdera användarupplevelse.

Ämnen: Grundläggande begrepp inom människa-datorinteraktion. Designprinciper och riktlinjer för användargränssnitt. Prototypning av interaktiva produkter och tjänster. Forskningsmetoder i användarupplevelse och interaktionsdesign. Designmetoder. Olika typer av användargränssnitt. Metoder för utvärdering av användarupplevelse och användbarhet.

Teknik: Prototypingsverktyg för utveckling av interaktiva produkter och tjänster. Interaktionsteknik. 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, inläsning, designarbete i samverkan med olika användargrupper, muntliga presentationer och skrivna uppgifter.

Examination

PRA1Forskningsarbete2 hpU, G
PRA2Designarbete4 hpU, G
UPG6Forskningsmetod2 hpU, 3, 4, 5
UPG7Designmetod4 hpU, 3, 4, 5

Kursen examineras i en kombination av praktiskt grupparbete och individuella uppgifter. Det ingår redovisningar med obligatorisk närvaro i forskningsarbetet (PRA1) och designarbetet (PRA2). Kursbetyg räknas fram genom en summering av insamlade poäng från de individuella uppgifterna UPG6 och UPG7, under förutsättning att inga uppgifter är underkända.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Mattias Arvola

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 120 h
Rekommenderad självstudietid: 200 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Tullis, Tom, Albert, Bill, (2013) Measuring the user experience. collecting, analyzing, and presenting usability metrics, second edition 2nd ed. Waltham, Mass. : Morgan Kaufmann, c2013
  ISBN: 9780124157811

Artiklar

 • Marsden, N., & Haag, M., Stereotypes and Politics: Reflections on Personas Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '16) 2016/4017-4031
  http://dx.doi.org/10.1145/2858036.2858151
 • Raghavan, B., & Pargman, D., Means and Ends in Human-Computer Interaction: Sustainability through Disintermediation Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '17) 2017/786-796
  https://doi.org/10.1145/3025453.3025542

Webbsidor

Övrigt

 • Huvudbok/Main book

  Välj en av nedanstående fyra böcker som huvudbok:

  • Arvola, M. (2014). Interaktionsdesign och UX: Om att skapa goda användarupplevelser. Lund: Studentlitteratur.
  • Saffer, D. (2009). Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices, 2nd Ed.. Berkeley: New Riders.
  • Preece, J., Rogers, Y., & Shrap, H. (2015).Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, 4th Ed.. Chichester: John Wiley & Sons
  • Preece, J., Rogers, Y., & Shrap, H. (2016).Interaktionsdesign: bortom människa-dator-interaktion. Lund: Studentlitteratur.

  Studenterna kommer även att anvisas vetenskapliga artiklar i studieanvisningar som ges i samband med kursstart.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Forskningsarbete 2 hp U, G
PRA2 Designarbete 4 hp U, G
UPG6 Forskningsmetod 2 hp U, 3, 4, 5
UPG7 Designmetod 4 hp U, 3, 4, 5

Kursen examineras i en kombination av praktiskt grupparbete och individuella uppgifter. Det ingår redovisningar med obligatorisk närvaro i forskningsarbetet (PRA1) och designarbetet (PRA2). Kursbetyg räknas fram genom en summering av insamlade poäng från de individuella uppgifterna UPG6 och UPG7, under förutsättning att inga uppgifter är underkända.

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 3. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 4. Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

För obligatoriska moment gäller att: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

För samtliga examinationsmoment gäller att: Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Tullis, Tom, Albert, Bill, (2013) Measuring the user experience. collecting, analyzing, and presenting usability metrics, second edition 2nd ed. Waltham, Mass. : Morgan Kaufmann, c2013

ISBN: 9780124157811

Artiklar

Marsden, N., & Haag, M., Stereotypes and Politics: Reflections on Personas Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '16) 2016/4017-4031

http://dx.doi.org/10.1145/2858036.2858151

Raghavan, B., & Pargman, D., Means and Ends in Human-Computer Interaction: Sustainability through Disintermediation Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '17) 2017/786-796

https://doi.org/10.1145/3025453.3025542

Webbsidor

Blandford, A., Semi-structured qualitative studies https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/semi-structured-qualitative-studies

I The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed.. The Interaction Design Foundation.

Cairns, P., Experimental Methods in Human-Computer Interaction https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/experimental-methods-in-human-computer-interaction

I The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed.. The Interaction Design Foundation.

Övrigt

Huvudbok/Main book

Välj en av nedanstående fyra böcker som huvudbok:

 • Arvola, M. (2014). Interaktionsdesign och UX: Om att skapa goda användarupplevelser. Lund: Studentlitteratur.
 • Saffer, D. (2009). Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices, 2nd Ed.. Berkeley: New Riders.
 • Preece, J., Rogers, Y., & Shrap, H. (2015).Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, 4th Ed.. Chichester: John Wiley & Sons
 • Preece, J., Rogers, Y., & Shrap, H. (2016).Interaktionsdesign: bortom människa-dator-interaktion. Lund: Studentlitteratur.

Studenterna kommer även att anvisas vetenskapliga artiklar i studieanvisningar som ges i samband med kursstart.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
I och U: Användarupplevelse (UX), människocentrerad design av interaktiva produkter och tjänster (interaktionsdesign).
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
I och U: Grundläggande metoder i UX och interaktionsdesign. Grundläggande kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
I och U: Skissning och prototypning in UX och interaktionsdesign, inklusive användbarhetstestning.
2.3 Systemtänkande
X
X
I: Relatera designprodukten till bredare sammanhang. U: Se designprodukten i användningssituation.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
I och U: Människocentrarad design, induktion, abduktion, divergent tänkande, konvergent tänkande, reflekterande tänkande.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
U: Forskningsetik vid användarstudier. Designetik i termer av konsekvenser för användare. I: Ansvar för för att leverera på tid och budget.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
A: Grupparbete i designprojekt.
3.2 Kommunikation
X
U: Skriftlig och muntlig redovisning av användarstudier, designarbete och användbarhetsutvärdering.
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
X
U: Vetenskapliga artiklar och annat kursmaterial på engelska. I: Redovisningar (skriftliga och muntliga) på engelska om det finns engelsktalande studenter närvarande.
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
U: Design- och forskningsetik i termer av konsekvenser för användare. I: Designkonsekvenser för samhället.
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
I: Affärs- eller verksamhetsmässig gångbarhet för designad produkter.
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
I och U: User research and evaluation with qualitative and quantitative methods. Concept design, sketching, and prototyping.
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
X
I och U: Utvärdera användbarhet hos existerande produkter.
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.