Transformation för design, 6 hp

Transformation for Design, 6 credits

TDDE40

Huvudområde

Design

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stefan Holmlid

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6MDES Design, masterprogram 3 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla O/V

Huvudområde

Design

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Design, masterprogram

Rekommenderade förkunskaper

Tre års avslutade universitetsstudier, samt antagen till studier på masternivå. God kunskap inom tjänster, organisation eller management. God kunskap inom något delområde inom design.

Lärandemål

Det huvudsakliga målet är att studenten skal utveckla förståelse för hur organisatorisk förändring och transformationsprocesser uppstår, hur de kan ledas och styras, samt utveckla förmåga att delta i sådana processer.

 • Analysera designlösningar ur ett transformationsperspektiv
 • Undersöka, samla ihop och beskriva kontextuella faktorer som påverkar transformation
 • Argumentera för och syntetisera behov och strukturer som driver transformationsprocesser
 • Tillämpa metoder och modeller för att planera och prognosticera alternativ utveckling

Kursinnehåll

Områden som behandlas är organisatorisk förändring, dynamiska förmågor, institutionell förändring, kunskapsintegration.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bygger på litteraturseminarier, reflexiva övningar, samt kritiksessioner baserat på reella projekt och fall.

Examination

UPG2Projektbaserad uppgift3 hpU, 3, 4, 5
UPG1Litteraturdriven uppgift3 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Böcker och artiklar som specificeras under kursens gång.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Stefan Holmlid

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Projektbaserad uppgift 3 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Litteraturdriven uppgift 3 hp U, 3, 4, 5
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.