Design och utveckling av interaktiva system, 12 hp

Design and Development of Interactive Systems, 12 credits

TDDE43

Huvudområde

Informationsteknologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eva Blomqvist

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 112 h
Rekommenderad självstudietid: 208 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 3 (HT 2022) 1, 2 2, 2+3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informationsteknologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TDDC73, TDDD13 eller TDDD35 .

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i informationsteknologi

Rekommenderade förkunskaper

Någon erfarenhet från konstruktion av program, t.ex. programmering och/eller systemutveckling.

 

Kursen läses parallellt med Mångfald och genus i applikationsutveckling, alternativt bör studenten ha motsvarande förkunskaper inom området genus och mångfald.

Lärandemål

Relaterat till design av interaktiva system ska studenterna efter godkänd kurs kunna:

 • Planera, genomföra, analysera och kommunicera resultatet av användarstudier och användbarhetstester samt baserat på dessa kunna definiera, prioritera, kommunicera och utvärdera designmål.
 • Skapa, analysera, värdera och argumentera för en viss designlösning bland alternativa lösningar med hänsyn till olika perspektiv, till exempel designmål baserade på användarstudier, psykologiska faktorer och begränsningar, den mänskliga faktorn ur ett säkerhetsperspektiv, samt mångfald, genus och tillgänglighet.
 • Konstruera och värdera prototyper av en designlösning.
 • Kommunicera och motivera användarstudier, design och utvärderingsresultat muntligt och skriftligt.

 

Relaterat till utveckling av interaktiva system, med fokus på deras gränssnitt, ska studenterna efter godkänd kurs kunna:

 • Redogöra för några aktuella språk, miljöer/verktyg och bibliotek för interaktionsprogrammering.
 • Konstruera och redogöra för arkitekturen hos ett händelsebaserat system med grafiska komponenter.
 • Använda några olika programmeringsspråk och klassbibliotek för interaktionsprogrammering.
 • Programmera dynamiska interaktionstekniker med hjälp av designmönster.
 • Redogöra för kopplingen mellan klassbibliotek för interaktionsprogramming och principer för design av användargränssnitt.
 • Planera och genomföra ett utvecklingsprojekt, samt kommunicera och motivera de val som gjorts.
 • Individuellt redogöra för och motivera den programkod som utvecklats. 

 

Relaterat till studentens roll i en projektgrupp och en basgrupp ska studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Självständigt och i grupp kunna identifiera inlärningsbehov i relation till givna problem relaterade till terminens kurser.
 • Samarbeta med kollegor både i lärande och i problemlösning, samt leda tekniska problemlösningssituationer kopplade till terminens områden.
 • Bidra till diskussion och resultat i en basgrupp.
 • Bidra till planering och genomförande i en projektgrupp.
 • Kritiskt analysera sin egen roll i gruppen samt gruppen som helhet, t ex ur ett mångfalds- och genusperspektiv.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på att utveckla interaktiva system med god användbarhet och tillfredsställande användarupplevelse. Människa-datorinteraktion är ett centralt kunskaps- och praktikområde för utveckling av interaktiva system. I en organisation som utvecklar interaktiva system eller använder system har människa-datorinteraktion betydelse för alla roller, om än på olika sätt. Denna kurs lägger grunden för vidare studier och förståelse av betydelsen för dessa roller, såsom projektledare, produktägare, beställare, interaktionsprogrammerare, etc. utifrån hur man genomför människocentrerad design av interaktiva system.

 

Dessutom ger kursen grundläggande kunskaper och färdigheter i att utifrån en design utveckla ett interaktivt system som möter de krav som målgruppen har, med särskilt fokus på användargränssnittet.

 

Kursen övar även studenterna i att arbeta i projektform och genomföra ett utvecklingsprojekt i grupp, samt fungerar som terminssammanhållande kurs för termin 3 på IT-programmet och övar studenterna i basgruppsarbete.

 

Kursen innefattar, relaterat till design av interaktiva system:

 • Utveckling av interaktiva system som möter målgruppens behov.
 • Grundläggande begrepp i människa-datorinteraktion.
 • Principer och metoder för design och utveckling av grafiska användargränssnitt. 
 • Användarcentrerad systemutveckling.
 • Grundläggande kognitionspsykologi i relation till design och användbarhet.

 

Kursen innefattar, relaterat till grundläggande interaktionsprogrammering:

 • Arkitektur för händelsebaserade fönstersystem med grafiska komponenter.
 • Klassbibliotek för grafiska användargränssnitt.
 • Interaktionsprogrammering och designprinciper för grafiska användargränssnitt, t.ex. hur klassbibliotek kan stödja konventioner och interaktionsparadigm.
 • Designmönster för interaktionsprogrammering (t.ex. MVC, Observer, Command, Decorator).
 • Omdesign och implementation av grafiska användargränssnitt baserat på kända användbarhetsproblem.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen genomförs enligt PBL, problembaserat lärande, med bland annat följande resurser för lärande: föreläsningar, projekt, seminarier, laborationer samt basgruppsarbete med vinjetter.

Kursen drivs övergripande som en projektkurs där studenterna i grupp arbetar med ett projekt under hela terminen.

Kursen är terminssammahållande och terminens basgruppsarbete samordnas i denna kurs.

Observera att obligatorisk närvaro tillämpas på examinerande moment, såsom redovisningar och basgruppsmöten. 

Examination

LAB1Laborationer1 hpU, G
BAS1Basgruppsarbete2 hpU, G
PRA1Projektarbete5 hpU, G
UPG1Individuella uppgifter4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Utveckling av interaktiva system, Interaktionsdesign

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Kurslitteratur

Böcker

Övrigt

 • Publiceras på kurshemsidan senast åtta veckor innan kursstart.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 1 hp U, G
BAS1 Basgruppsarbete 2 hp U, G
PRA1 Projektarbete 5 hp U, G
UPG1 Individuella uppgifter 4 hp U, 3, 4, 5

Böcker

Övrigt

Publiceras på kurshemsidan senast åtta veckor innan kursstart.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
PRA1
Interaktionsprogrammering använder och bygger på grundläggande kunskaper i matematik och programmering, exempelvis gällande datastrukturer. Programmeringsmomenten examineras främst genom labbar och som en del i projektet.
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
PRA1
UPG1
Kursen undervisar studenterna i människa-dator-interaktion och interaktionsprogrammering. Kursen använder sig av kunskaper i grundläggande programmering.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
PRA1
UPG1
Kursen ger fördjupade kunskaper i programmering genom att fokusera på intraktionsprogrammering, samt fördjupade kunskaper i systemutveckling genom att introducera användaren som en del i systemet.
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
Detta är en första kurs i människa-dator-interaktion och interaktionsprogrammering, den är fortfarande på en grundläggande nivå.
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
Viss del av kurslitteraturen och de metoder som används i projekt och uppgifter baseras på aktuell forskning. Metoder som undervisas och används i projektet är exempel på metoder som används inom modern systemutveckling.
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
BAS1
PRA1
UPG1
Problemlösning används och examineras både genom basgruppsarbetet och projektarbetet. Ingenjörsmässigt tänkande undervisas i samband med att metoder för design av interaktiva system introduceras, och examineras genom individuella fördjupningsuppgifter och projektarbete.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
BAS1
PRA1
Projektet innehåller moment där vedertagna utvärderingsmetoder används för att utvärdera en designlösning och dra slutsatser baserat på utvärderingsresultat, dvs studenterna skaffar sig kunskap om sitt eget systems effektivitet och användbarhet. Även basgruppsarbetet kan ses som ett undersökande arbetssätt för kunskapsbildning.
2.3 Systemtänkande
X
Introduceras som en allmän grund för människa-dator interaktion; människan som en del av ett datorsystem.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
BAS1
LAB1
UPG1
Individuella färdigheter i både design av interaktiva system och interaktionsprogrammering undervisas och examineras genom individuella uppgifter och laborationer. Individuella färdigheter och förhållningssätt för problemlösning och samarbete i grupp används och examineras genom basgruppsarbete.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
Kursen har en nära koppling till en kurs inom ämnena genus och mångfald. Inom den aktuella kursen berörs därför ämnen såsom mångfald, t ex konceptet "design för alla". Större delen av undervisningen sker inom ramen för den relaterade kursen, men även i denna kurs introduceras vissa begrepp, och i projektet används begrepp, förhållningssätt och metoder som undervisas i den relaterade kursen. Examination sker främst inom ramen för den relaterade kursen.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
BAS1
Examineras genom basgruppsarbete, men används även i projektarbetet.
3.2 Kommunikation
X
BAS1
PRA1
Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt används, och till viss del examineras, som en del i rapporteringen av projektarbetet. Kommunikationsförmåga används och examineras även genom basgruppsarbetet.
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Viss litteratur på engelska förekommer.
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
Kursen har en nära koppling till en kurs inom ämnena genus och mångfald. Inom den aktuella kursen berörs därför ämnen såsom mångfald, t ex konceptet "design för alla", vilket är relaterat till social och ekonomisk hållbarhet. Större delen av undervisningen sker inom ramen för den relaterade kursen, men även i denna kurs introduceras vissa begrepp, och i projektet används begrepp, förhållningssätt och metoder som undervisas i den relaterade kursen. Examination sker främst inom ramen för den relaterade kursen.
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
Vikten av bra design av ett företags produkter, och möjliga affärsmässiga konsekvenser av dålig design eller felaktig implementation, tas upp i en föreläsning i kursen.
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA1
UPG1
Att planera och designa ett system utifrån användarbehov och krav undervisas och examineras genom projektarbete och individuella uppgifter.
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
LAB1
PRA1
UPG1
Utveckling av system undervisas och examineras genom projektarbete, laborationer och individuella uppgifter. Tidigare programmeringskunskaper används.
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
LAB1
PRA1
UPG1
Realisering av system introduceras översiktligt och examineras till viss del genom projektarbete, laborationer och individuella uppgifter. Tidigare programmeringskunskaper används.
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
Kursen har en nära koppling till en kurs inom ämnena genus och mångfald. Inom den aktuella kursen berörs därför ämnen såsom mångfald, t ex konceptet "design för alla", vilket är relaterat till social och ekonomisk hållbarhet, samt samhälleliga villkor (t ex genusaspekter) inom IT-branschen. Större delen av undervisningen sker inom ramen för den relaterade kursen, men även i denna kurs introduceras vissa begrepp, och i projektet används begrepp, förhållningssätt och metoder som undervisas i den relaterade kursen. Examination sker främst inom ramen för den relaterade kursen.
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
Att planera och designa ett system utifrån användarbehov och krav tas upp i kursen, vilket är den del i att planera och genomföra ett utvecklingsprojekt, men fokus i kursen ligger på systemet och inte på projektplaneringen.
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA1
UPG1
Metoder för genomförande av systemdesign samt interaktionsprogrammering, vilka utgör delar av ett utvecklingsprojekt, undervisas och examineras i kursen. Förmåga att planera och samordna ett utvecklingsprojekt i grupp används till viss del, samt tidigare programmeringskunskaper för utvecklingen.
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1
UPG1
Utvärdering av en prototyp samt rapportering av projektarbetet ingår som examination av projektarbetet, samt individuella uppgifter.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.