Programmering, grundkurs, 8 hp

Introduction to Computer Programming, 8 credits

TDDE44

Huvudområde

Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Falkenjack

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 66 h
Rekommenderad självstudietid: 147 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 2 (VT 2024) 1, 2 2, 1 Svenska Linköping, Valla O
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 2 (VT 2024) 1, 2 2, 1 Svenska Linköping, Valla O
6CTMA Civilingenjör i teknisk matematik 2 (VT 2024) 1, 2 2, 1 Svenska Linköping, Valla O
6KMAT Matematik, kandidatprogram 2 (VT 2024) 1, 2 2, 1 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i matematik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjörsprogram i medicinsk teknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk matematik

Rekommenderade förkunskaper

Elementär datorvana.

Lärandemål

Kursens syfte är att studenterna ska förvärva grundläggande kunskaper inom programmering och datavetenskap. Studenterna ska även utveckla grundläggande förmåga och färdigheter i att modellera och lösa problem med hjälp av programmering. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • använda aktuella datorsystem för laborativ verksamhet
 • redogöra för grundläggande begrepp relaterade till datavetenskap, programmering och programspråk
 • lösa programmeringsrelaterade problem metodiskt med hjälp av ett interaktivt arbetssätt med implementering, testning och felsökning
 • konstruera abstraktioner med varierande grad av stöd i det underliggande programmeringsspråket
 • lösa programmeringsproblem genom att bryta ner det i delproblem
 • konstruera rekursiva och iterativa algoritmer

 

Kursinnehåll

 • Översiktlig introduktion till datavetenskap
 • Grunder i programmering: uttryck, grundläggande datatyper, variabler, funktioner och kontrollstrukturer, filhantering, filformat, moduler
 • Programspråket Python
 • Användning av öppna dataresurser från webben
 • Interaktiv och inkrementell programutveckling
 • Testnings- och felsökningsmetodik
 • Programmeringsparadigm: Funktionell, imperativ och objektorienterad programmering
 • Abstraktion: Data- och programabstraktion

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer. Föreläsningar och lektioner behandlar begrepp och dess tillämpningar. På lektioner och laborationer övas förmåga och färdigheter att lösa programmeringsuppgifter. Kursens upplägg förutsätter hög studentaktivitet och självstudier utanför schemalagda tillfällen. Det rekommenderas att studenten har tillgång till egen bärbar dator under kursens gång.

Examination

LAB2Data- och programabstraktion/ intro till objektorientering3 hpU, G
LAB1Grunder i programmering och användning av datorsystem3 hpU, G
DAT1Datortentamen2 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Programmering - tillämpning och datastrukturer. Data- och programstrukturer.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Kurslitteratur

Ordinarie litteratur

Böcker

 • Skansholm, Jan, (2019) Python från början. Studentlitteratur.
  ISBN: 9789144134932

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Lutz, Mark, (2013) Learning Python 5. ed. Sebastopol, Calif. : O'Reilly, 2013
  ISBN: 9781449355739
 • Zelle, John M., (2010) Python programming : an introduction to computer science 2nd ed. Sherwood, Or. : Franklin, Beedle & Associates, 2010
  ISBN: 9781590282410
 • Zelle, John M., (2017) Python Programming : An Introduction To Computer Science Third Edition. Franklin, Beedle & Associates, 2017.
  ISBN: 9781590282755, 1590282752
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB2 Data- och programabstraktion/ intro till objektorientering 3 hp U, G
LAB1 Grunder i programmering och användning av datorsystem 3 hp U, G
DAT1 Datortentamen 2 hp U, 3, 4, 5

Ordinarie litteratur

Böcker

Skansholm, Jan, (2019) Python från början. Studentlitteratur.

ISBN: 9789144134932

Kompletterande litteratur

Böcker

Lutz, Mark, (2013) Learning Python 5. ed. Sebastopol, Calif. : O'Reilly, 2013

ISBN: 9781449355739

Zelle, John M., (2010) Python programming : an introduction to computer science 2nd ed. Sherwood, Or. : Franklin, Beedle & Associates, 2010

ISBN: 9781590282410

Zelle, John M., (2017) Python Programming : An Introduction To Computer Science Third Edition. Franklin, Beedle & Associates, 2017.

ISBN: 9781590282755, 1590282752

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Exempel och uppgifter med matematiska inslag
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
DAT1
LAB1
LAB2
Programmering/datavetenskap
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
Nämner arbetsflöden, metoder och verktyg relaterade till programmeringsaktiviteten på föreläsningar
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
Hur programmering kan användas i forsknings- och utvecklingsarbete. t.ex. för prototypning, modellering, analys
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
DAT1
LAB1
LAB2
Problemlösning med hjälp/inom programmering
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB1
LAB2
Förståelse av begrepp genom laborativt arbete
2.3 Systemtänkande
X
Möjligheter och konsekvenser av automatisering med mjukvara.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
DAT1
LAB1
LAB2
Programmering och problemlösning. Förhållningssätt och förmåga att använda referensdokumentation och söka efter kunskap på webben.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Laborationer genomförs i par
3.2 Kommunikation
X
Laborationer genomförs i par
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Effekter och möjligheter med mjukvara i ett digitaliserat samhälle
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
Introduktion till mjukvaruutveckling
4.4 Att konstruera produkter och system
X
Introduktion till mjukvaruutveckling
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
Introduktion till mjukvaruutveckling, laborationer som exemplifierar användning av programmering i framtida yrkessituationer
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
Effekter och möjligheter med mjukvara i ett digitaliserat samhälle
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.