Programvarukvalitet, 6 hp

Software Quality, 6 credits

TDDE46

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kristian Sandahl

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 124 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Säkra system) 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Säkra system) 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Säkra system) 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Programutvecklingsmetodik.

Projekt-baserad kandidatkurs inom datateknik eller informationsteknologi

Kunskaper i programmering i flera språk.

Kunskaper i diskret matematik och matematisk statistik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • analysera de vanligaste kvalitetsfaktorerna hos programvara

 • konstruera modeller för hur kvalitetsfaktorer hos programvara kan mätas

 • tillämpa verktyg för att förbättra produktkvalitet

 • tillämpa ett beskrivningsspråk av processer

 • analysera processer hos ett programmeringsprojekt

 • tillämpa metoder och verktyg för att förbättra processer

 • utvärdera produktkvalitet hos ett programmeringsprojekt

 • utvärdera processer hos ett programmeringsprojekt

 • integrera kvalitetsutvärderingar i ett pågående programmeringsprojekt

 

Kursinnehåll

 • Metriker för produkt, process och resurser

 • Goal-Question-Metric metoden

 • Verktyg för mätning, verifiering och feldetektering

 • Essence-standarden för att beskriva och arbeta med programutvecklingsmetoder

 • Kvalitetssäkringsmetoder

 • Utvärdering av pågående projekt

 • Choaching av medlemmar i ett pågående projekt

 • Skriva en kvalitetsrapport

 

Undervisnings- och arbetsformer

Teori förmedlas via föreläsningar.

Laborationer på verktyg.

Studenterna organiseras i grupper, var och en med ansvar för att utvärdera och förbättra kvalitet och kvalitetsarbete hos ett pågående studentprojekt i lägre årskurs. Gruppen kommer att interagera under hela terminen med studenterna från lägre årskurs. Under ett antal seminarier utbyter grupperna erfarenheter och gör handlingsplaner. Inhämtad teori redovisas i samband med seminarierna. Uppdraget kan liknas vid ett konsultarbete och avslutas med en rapport som deltagarna i den lägre årskursen kan ha som underlag för sina kandidatarbeten. Varje rapport innehåller en gemensam del och en individuell utredning.

Examination

PRA1Projektarbete4 hpU, 3, 4, 5
LAB1Datorlaborationer2 hpU, G

 Projekt 4 hp kärver coaching-möten med studenterna i lägre årskurs, deltagande i 80% av seminarierna och en godkänd rapport. Väl genomförda seminarier och individuella utredningar kan ge högre betyg. (U, 3, 4, 5)

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Anslås på kurshemsidan

Övrig information

Påbyggnadskurser

Det är en fördel att läsa kursen Programvaruarkitekturer samtidigt som denna kurs.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Examinator

Kristian Sandahl

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 124 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Artiklar som laddas ner från bibliotekets databaser.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projektarbete 4 hp U, 3, 4, 5
LAB1 Datorlaborationer 2 hp U, G

 Projekt 4 hp kärver coaching-möten med studenterna i lägre årskurs, deltagande i 80% av seminarierna och en godkänd rapport. Väl genomförda seminarier och individuella utredningar kan ge högre betyg. (U, 3, 4, 5)

Övrigt

Artiklar som laddas ner från bibliotekets databaser.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Grundläggande matematisk statistik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
Färdighet i programvarukonstruktion, förmåga att arbeta i projekt
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
Metoder och verktyg för programvarukvalitet
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
PRA1
Används: Tidigare kunskaper i programvarukonstruktion från kandidatprojekt eller motsvarande.
Undervisas i att anaysera processer hos ett programmeringsprojekt och att analysera de vanligaste kvalitetsfaktorerna hos programvara
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
PRA1
Utvärdering av kvalitetsfaktorer i existerande projekt
2.3 Systemtänkande
X
Programvaruutveckling som process, analyserad som ett system
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
PRA1
Coaching av studenter in kandidatprojekt
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
PRA1
Krävs samarbete i projektgrupperna
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA1
Förmåga att samarbeta i projektgrupperna
3.2 Kommunikation
X
PRA1
Kommunikation med studenter som gör arbete på grundläggande nivå, och vars arbete studeras av studenterna i den aktuella kursen.
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
English is the default course language
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
PRA1
Ekonomisk hållbarhet med avseende på produktkvalitet
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
Lönsamhet i kvalitetsarbete
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
PRA1
kvalitetsprocesser vid programvaruutveckling
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.