Programmeringsprojekt, 6 hp

Program Development Project, 6 credits

TDDI02

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Klas Arvidsson

Studierektor eller motsvarande

Ahmed Rezine

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 23 h
Rekommenderad självstudietid: 137 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik 3 (HT 2017) 1, 2 1, 1 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i datateknik

Särskild information

Kursen gick sista gången 2017, kursen är ersatt av TDDI17.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Färdigheter i att hantera Unix-lika system. Goda kunskaper i programmering och något (högre) programmeringsspråk. Kunskaper om datastrukturer och algoritmer.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren

 • kunna redogöra för grundläggande begrepp och arbetsuppgifter inom Software Engineering
 • kunna modellera och konstruera icke-triviala datorprogram
 • kunna redogöra för ett projekts olika faser, och själv använda dessa vid planering
 • i skrift och verbalt kunna beskriva ett programsystems krav, design och implementation, samt självständigt analysera och bedöma dessa
 • kunna applicera givet projektarbetssätt i en mindre grupp
 • kunna redogöra och analysera etiska aspekter relaterade till ämnesområdet

Kursinnehåll

Översikt över Software Engineering; grundläggande begrepp.
Projektarbete: planering, metodik, faser, milstolpar.
Dokumentframställning: krav- och designspecifikationer, användarhandledning, tekniskt dokument.
Muntlig presentation av design och av produkten.
Arbetsformerna är ganska fria och kräver god disciplin, men handledare ska vid behov styra och stödja arbetet.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består dels av en teoridel, dels av en projektdel. Teoridelen ska ge de förkunskaper som behövs för att genomföra projektet, men också ge en allmän översikt av området Software Engineering. Teoridelen innehåller även ett seminarie där relaterade etiska aspekter diskuteras. Den andra delen av kursen, projektdelen, består av ett mindre programmeringsprojekt som ska genomföras i trepersonersgrupper. Under projektets gång ska ett antal dokument redovisas, och designen ska presenteras vid ett seminarium.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG1Aktivt deltagande på seminarie0.5 hpU, G
HEM1Hemtentamen1 hpU, G
PRA3Skriftliga och muntliga redovisningar av projektarbete4.5 hpU, G
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

,

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ahmed Rezine

Examinator

Klas Arvidsson

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/~TDDI02/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 23 h
Rekommenderad självstudietid: 137 h

Kurslitteratur

D. Bell: Software Engineering for Students - A Programming Approach, 4th ed, Addison-Wesley, 2005.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Aktivt deltagande på seminarie 0.5 hp U, G
HEM1 Hemtentamen 1 hp U, G
PRA3 Skriftliga och muntliga redovisningar av projektarbete 4.5 hp U, G
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.
D. Bell: Software Engineering for Students - A Programming Approach, 4th ed, Addison-Wesley, 2005.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
UPG1
I: Databaser A: Programmering, datastrukturer, algoritmer
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG1
Industriell programvaruutveckling
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
UPG1
Analysera krav och modellera mjukvara med avseende på realiserbarhet, testbarhet och måluppfyllelse
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande
X
UPG1
Söka/värdera/använda befintligt programbibliotek gruppera krav, indela system i moduler Prioritera och kompromissa för att uppfylla övergripande systemkrav
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
UPG1
Tidplanering, initiativförmåga, kreativt och kritiskt tänkande, mm
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG1
Projektarbete
3.2 Kommunikation
X
UPG1
Löpande rapportering samt presentationsseminarier
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
UPG1
Specificera systemmål, krav, arkitektur
4.4 Att konstruera produkter och system
X
UPG1
Designa, konstruera ett mjukvarusystem
4.5 Att realisera produkter och system
X
UPG1
Implementera och testa ett mjukvarusystem
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.