Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp

Distributed Embedded Software and Networks, 4 credits

TDDI07

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Datateknik Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mikael Asplund

Studierektor eller motsvarande

Ahmed Rezine

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 42 h
Rekommenderad självstudietid: 65 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 7 (HT 2017) 2 1 Engelska Linköping V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 7 (HT 2017) 2 1 Engelska Linköping V
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 5 (HT 2017) 2 1 Engelska Linköping O
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 5 (HT 2017) 2 1 Engelska Linköping V
6IELK Högskoleingenjör i elektronik (Inbyggda system) 5 (HT 2017) 2 1 Engelska Linköping V

Huvudområde

Datateknik, Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i datateknik
 • Högskoleingenjör i elektronik
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Operativsystem och en grundläggande nätverkskurs.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och förklara tillämpningar och dess påverkan på samhället samt problem och lösningar relaterade till distribuerade imbyggda system

 • utvärdera, analysera och jämföra metoder för nätverkshantering, resurshantering och distribuerade algoritmer

 • läsa och förstå relevant vetenskaplig litteratur

 • muntligt presentera och diskutera komplexa tekniska lösningar

 • granska och ge konstruktiv återkoppling till andra studenter

 • använda en plattform för sensornätverk och visa förmåga att implementera ett litet sensornät.

 

Kursinnehåll

 • Framtida nätverk: adhoc-nätverk, sensor- och styrnät, pervasive computing, mobilitet, sakernas internet, maskin-till-maskin-kommunikation
 • Exempel: Katastrofhantering, övervakning, miljöskydd, sjukvård, transport, hemautomation
 • Energihantering: faktorer som påverkar energikonsumtion och tekniker för energioptimering
 • Datornät: MAC-protocol, dirigering av paket, datainsamling, massutsändning av paket
 • Resursallokering: överbelastningshantering, energimedvetna protokoll, bandbreddsallokering
 • Pålitlighet: Feltolerans, redundans, säkerhet
 • Tidssynkronisering och positionering
 • Plattformar och verktyg för sensornät (e.g. motes + tinyOS). Laborationerna består i att implementera ett sensornätvek som överför/behandlar data från sensorerna.

Undervisnings- och arbetsformer

Grundläggande metoder, algoritmer och relevanta exempel introduceras i föreläsningar.

Studenter läser vetenskapliga artiklar, analyserar ett urval av dem skrifligt och granskar andras analyser. Artiklarna behandlas också i seminarier där studenter presenterar och diskuterar styrkor och svagheter. Laborationerna syftar till att ge inblick i implementeringsaspekter och möjlighet att experimentera med olika lösningar.

Examination

UPG1Inlämningsuppgifter2.5 hpU, 3, 4, 5
LAB1Laborationskurs1.5 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ahmed Rezine

Examinator

Mikael Asplund

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/education/ugrad/courses/tf/TDDI07

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 42 h
Rekommenderad självstudietid: 65 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Verdone, R., Mazzini, G., Dardari, D., & Conti, A, (2008) Wireless Sensor and Actuator Networks : technologies, analysis and design

Artiklar

Övrigt

 • Aktuella vetenskapliga artiklar
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgifter 2.5 hp U, 3, 4, 5
LAB1 Laborationskurs 1.5 hp U, G

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kompletterande litteratur

Böcker

Verdone, R., Mazzini, G., Dardari, D., & Conti, A, (2008) Wireless Sensor and Actuator Networks : technologies, analysis and design

Artiklar

Övrigt

Aktuella vetenskapliga artiklar
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
UPG1

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB1
UPG1
Wireless sensor networks, dependability, resource management
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
UPG1
Sensor networks, energy-aware communication protocols
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB1
UPG1
Problem formulation, design/impementation, analysis
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
X
LAB1
System modeling, evaluation
2.3 Systemtänkande
X
X
LAB1
UPG1
Performance evaluation, Comparisons
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
LAB1
Extract relevant information from different sources
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
New industrial paradigms, enabling technologies
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Laboratories
3.2 Kommunikation
X
Relate knowledge, motivate solutions
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
English
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Technical solutions for sustainability
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
LAB1
UPG1
Requirement specification, architectural decisions
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
LAB1
UPG1
Designing systems with multiple conflicting goals
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
LAB1
Implementation, validation
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
Analyze system performance
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.