Konstruktion av inbyggda system, 4 hp

Embedded Systems Design, 4 credits

TDDI08

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Petru Eles

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 42 h
Rekommenderad självstudietid: 65 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 6 (VT 2021) 1 1 Engelska Linköping, Valla O
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 6 (VT 2021) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6IELK Högskoleingenjör i elektronik (Inbyggda system) 6 (VT 2021) 1 1 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjörsprogram i datateknik
 • Högskoleingenjörsprogram i elektronik

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurser i datorarkitektur och programmering.

Lärandemål

Kursens mål är att ta upp specifika problem som berör design av komplexa inbyggda system. Moderna designmetodologier presenteras med tyngdpunkten på tidiga designfaser, såsom modellering, verifikation och systemnivåsyntes, vilket inte täcks av traditionella metoder.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa moderna metoder och verktyg för design av inbyggda realtidssystem på systemnivå
 • använda moderna verktyg för modellering, verifikation och simulering för design på systemnivå
 • analysera specifika egenskaper hos tillämpningar och välja det mest lämpade modelleringssättet
 • utvärdera följderna av designbeslut på systemnivå, beträffande systemets arkitektur, schemaläggning och mappning, för det slutliga systemets prestanda, kostnad och energiförbrukning
 • beskriva den komplexa interaktion som äger rum mellan hårdvaruarkitektur och mjukvaruimplementation
 • utforska designrymden med hjälp av en simuleringsmiljö på systemnivå

Kursinnehåll

Inbyggda system och deras design, designflödet, specifikation och
modellering av inbyggda system, simulering och uppskattning, arkitekturer för inbyggda system, mappning och schemaläggning.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av en serie föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

LAB1En laborationskurs1.5 hpU, G
TEN1En skriftlig tentamen2.5 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Examinator

Petru Eles

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/~TDDI08

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 42 h
Rekommenderad självstudietid: 65 h

Kurslitteratur

Peter Marwedel: "Embedded System Design", Springer, 2nd edition, 2011
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 En laborationskurs 1.5 hp U, G
TEN1 En skriftlig tentamen 2.5 hp U, 3, 4, 5
Peter Marwedel: "Embedded System Design", Springer, 2nd edition, 2011
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
TEN1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
LAB1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB1

              
2.3 Systemtänkande
X
LAB1
TEN1

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
LAB1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
LAB1
TEN1

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
X

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.