Programmeringsprojekt, 8 hp

Program Development Project, 8 credits

TDDI17

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Silvervarg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 86 h
Rekommenderad självstudietid: 127 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 5 (HT 2019) 1, 2 4, 2 Svenska Linköping, Valla O
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Programvara) 5 (HT 2019) 1, 2 4, 2 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i datateknik

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TDDI02.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Goda kunskaper i programmering.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • utveckla en grafisk interaktiv tillämpning ihop med en beställare (kunder)
 • utveckla programvara tillsammans med programmerare och beställare (kunder)
 • utveckla programvara baserat på agila metodikens grundvärderingar
 • förstå agil utvecklingsmetodik i förhållande till andra metodiker 

Kursinnehåll

Hantverk:

 • Kunnande i att arbeta med hjälp av agil metodik både individuellt, i par och i grupp.
 • Förmåga att kommunicera och fungera socialt på ett bra sätt i ett projekt och team.
 • Kunna ta fram programvara på enklast möjliga vis för att lösa givna krav.
 • Kunna ta och ge återkoppling på ett konstruktivt och givande sätt.
 • Arbeta i hög fart med god kvalitet och leverera innovativa tillfredställande resultat.
 • Arbeta direkt med källkod snarare än dokumentation och att vara öppen för kontinuerliga förändringar.

Ämnen:

 • Agil utvecklingsmetodik, inklusive tekniker såsom burndown charts, planning game, user stories, tidsestimering, Scrummöten, testdriven utveckling.
 • Muntlig kommunikation.

Teknik:

 • Programspråk och programutvecklingsmiljö beroende på projekt
 • versionshanteringsystem Git/Subversion
 • Kravhantering och projektstyrning i Trello 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

PRA1Skriftliga och muntliga redovisningar av projektarbete8 hpU, G
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Annika Silvervarg

Kurshemsida och andra länkar

https://www.ida.liu.se/~kurskod

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 86 h
Rekommenderad självstudietid: 127 h

Kurslitteratur

Böcker

Övrigt

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Skriftliga och muntliga redovisningar av projektarbete 8 hp U, G
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Böcker

Henrik Kniberg, Scrum and XP from the trences , tillgänglig online

https://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2/

Pieter Jongerius et al., (2013) Get Agile! Scrum for UX, design & development BIS Publishers

Övrigt

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
PRA1
U: Agil metodik. A: Programmering, systemutveckling.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
Systemutveckling
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
Experimenterande för att hitta bra systemarkitekturval, etc
2.3 Systemtänkande
X
X
Utformning och utveckling av nytt/anpassat IT-system
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
PRA1
Arbete mot extern kund/beställare
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
PRA1
U: Principer för teamarbete i agil metodik. A: Grupparbete.
3.2 Kommunikation
X
PRA1
Kommunikation med extern kund
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Kurslitteratur på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
PRA1
Arbete mot extern kund/beställare
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
PRA1
Sprint 0 för inledande planering
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
PRA1
5 sprints
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
PRA1
Demo av stabil build vid varje sprintslut
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.