Ingenjörsprofessionalism, 2 hp

Professionalism for Engineers, 2 credits

TDDI83

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Aseel Berglund

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 16 h
Rekommenderad självstudietid: 37 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik 2 (VT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla O
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 2 (VT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjörsprogram i datateknik
 • Högskoleingenjörsprogram i elektronik

Rekommenderade förkunskaper

Fördjupade kunskaper och färdigheter inom sitt huvudområde.

Lärandemål

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskaper och förmågor inom mjuka ingenjörsämnen så som kommunikation, lagarbete, ledarskap.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • planera, prioritera, utföra arbetsuppgifter inom stipulerad tid
 • reflektera över sina egna färdigheter och förhållningssätt 
 • reflektera över vad som leder till effektivt teamarbete samt egna insatser i samspel med andra 
 • reflektera över sin utbildning och sitt eget lärande  
 • kommunicera med andra i roll som kollega

Kursinnehåll

 • planering och uppföljning
 • lagarbete
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • ingenjörskap

Undervisnings- och arbetsformer

Ges i form av föreläsningar, lektioner och aktivt deltagande i obligatoriska dialogseminarier med förberedande uppgifter. Som stöd för det förberedande arbetet ges föreläsningar som behandlar kursens områden.

Examination

UPG1Uppgift med redovisning och aktivt deltagande på seminarier2 hpU, G

Examinationen sker genom uppgifter som redovisas både muntligt och skriftligt. Examinationen sker också under aktivt deltagande på obligatoriska dialogseminarier som behandlar uppgifterna. Frånvaro gälds med en skriftlig analys och reflektion av de texter som behandlats. 

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Examinator

Aseel Berglund

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/~TDIUXX

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 16 h
Rekommenderad självstudietid: 37 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Litteratur anges på kursens hemsida.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Uppgift med redovisning och aktivt deltagande på seminarier 2 hp U, G

Examinationen sker genom uppgifter som redovisas både muntligt och skriftligt. Examinationen sker också under aktivt deltagande på obligatoriska dialogseminarier som behandlar uppgifterna. Frånvaro gälds med en skriftlig analys och reflektion av de texter som behandlats. 

Övrigt

Litteratur anges på kursens hemsida.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
UPG1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
UPG1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X
UPG1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
X
UPG1

              
3.2 Kommunikation
X
X
X
UPG1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.