Operativsystem, 6 hp

Operating Systems, 6 credits

TDIU11

Huvudområde

Datateknik Programmering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ahmed Reinze

Studierektor eller motsvarande

Ahmed Reinze

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 28 h
Rekommenderad självstudietid: 132 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 4 (VT 2017) 1 3 Svenska Linköping, Valla O
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Programvara) 4 (VT 2017) 1 3 Svenska Linköping, Valla O
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 4 (VT 2017) 1 3 Svenska Linköping, Valla V
6IELK Högskoleingenjör i elektronik (Inbyggda system) 4 (VT 2017) 1 3 Svenska Linköping, Valla V
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 4 (VT 2017) 1 3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Datateknik, Programmering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Innovativ programmering, kandidatprogram
 • Högskoleingenjör i datateknik
 • Högskoleingenjör i elektronik

Särskild information

Får ej ingå i examen samtidigt som TDDB63, TDDB68, TDDB72, TDIU25.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kännedom om en dators arkitektur (minne, cpu, disk, bus) och hur program exekverar (register, adress, instruktion, stack, avbrott). 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara de grundläggande skälen varför operativsystem används och problem som uppstår när dessa behov skall tillfredsställas.
 • förklara och demonstrera metoder och algoritmer som tillåter att datorsystemets mest grundläggande resurser (processortid, minne och lagring) kan delas på ett säkert, rättvist, och effektivt sätt.
 • skriftligen sammanfatta och muntligen diskutera och värdera vetenskapliga artiklar relevanta för området operativsystem.

 

Kursinnehåll

 • Motivering av operativsystem, översikt av ett operativsystems funktioner och byggstenar, minneshantering, sekundärminne, input/output, skydd och säkerhet.
 • Delning av processortid: Processer, trådar, schemaläggning.
 • Delning av minne: kontinuerlig allokering, kompression (compaction), segmentering, paging och virtuellt minne med relaterade problem, lösningar och algoritmer.
 • Delning av sekundär lagring: Koncepten fil, katalog, filsystem, allokeringsmetoder (kontinuerlig, länkad, indexerad), hantering av fritt utrymme.
 • Hot mot datorsystem och operativsystem, skyddsmekanismer vid delning av resurser, skydd mot obehörigt utnyttjande av datorresurser, säkerhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Studenten kommer i kursen att:

 • läsa artiklar och litteratur relevanta för ämnet
 • få kompletterande föreläsningar om centrala begrepp
 • analysera delar av befintlig implementation (Pintos)
 • skriftligen sammanfatta läst material
 • muntligen diskutera läst material

Kursen ges på svenska i den mån det är möjligt. Saknas svenskpråkig undervisande personal eller lämplig svensk litteratur ges dessa delar på engelska.

Examination

UPG2Inlämningsuppgift1 hpU, G
UPG1Problemlösning3 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen2 hpU, 3, 4, 5

Tentamen kan innefatta frågor från föreläsningar, kurslitteratur och valda vetenskapliga artiklar. Aktivt deltagande på obligatoriska seminarier är del av examination för UPG1 och UPG2.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ahmed Reinze

Examinator

Ahmed Reinze

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 28 h
Rekommenderad självstudietid: 132 h

Kurslitteratur

Operating Systems Concepts av Silberschatz A, Galvin P, Gagne G, 9:e upplagan eller senare. Valda forskningsartiklar relevanta för ämnet.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgift 1 hp U, G
UPG1 Problemlösning 3 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 2 hp U, 3, 4, 5

Tentamen kan innefatta frågor från föreläsningar, kurslitteratur och valda vetenskapliga artiklar. Aktivt deltagande på obligatoriska seminarier är del av examination för UPG1 och UPG2.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Operating Systems Concepts av Silberschatz A, Galvin P, Gagne G, 9:e upplagan eller senare. Valda forskningsartiklar relevanta för ämnet.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
Grundläggande matematik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
X
TEN1
UPG1
U: algoritmer för resursdelning, A: grundläggande datorkunskap
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
UPG1
Operativsystemets funktion, uppbyggnad och implementation
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande
X
TEN1
Operativsystemets funktion, uppbyggnad och implementation
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X
X
TEN1
UPG1
U: samanfatta och diskutera av vetenskapliga artiklar, A: litteratur och facktermer på engelska
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
Operativsystemets mål, krav, uppbyggnad och säkerhet
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1
Sammanfatta och diskutera vetenskapliga artiklar

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.