Grundläggande systemadministration, 8 hp

Introduction to System Administration, 8 credits

TDP031

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Fröberg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 149 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 5 (HT 2019) 1, 2 1, 2 Svenska Linköping O

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Innovativ programmering, kandidatprogram

Särskild information

Får ej ingå i examen tillsammans med TDDI41.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande hantering av Unix-baserade datorsystem med hjälp av kommandoraden i Unix.

Lärandemål

Kursen ger studenter praktisk erfarenhet av grundläggande installation och underhåll av Unix-baserade datorsystem, med fokus på nätverk och nätverkstjänster. Efter slutförd kurs ska deltagarna:

 • kunna förklara hur ett modernt Unix-baserat system är uppbyggt;
 • kunna snabbt hitta, värdera och strukturera information i bland annat standarder, teknisk dokumentation och facklitteratur för att lösa nya problem;
 • kunna utforma, implementera och underhålla ett datorsystem lämpligt för ett kontor eller mindre företag;
 • kunna testa och felsöka tjänster och annan funktion i ett mindre datorsystem;
 • kunna demonstrera ett system, inklusive de tjänster systemet tillhandahåller, för att visa att det har önskad funktion;
 • ha de grundläggande kunskaperna och färdigheterna som krävs för att arbeta som systemadministrator.
 • att kunna använda verktyg så som docker, lxc, och kubernets 
 • ha grundläggande förståelse för tekniker och verktyg som används för att starta och köra egenutvecklade system (dev-ops). 

 

Kursinnehåll

Installation, konfigurering och underhåll av Unix-baserade system. Konfigurering av routing, DNS, tidstjänster, lagringssystem och nätverkslagring. Verktyg och plattformar för igångsättning så som docker och kubernets. 

 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av en serie föreläsningar, en inledande serie laborationer och en projektuppgift. Under kursens gång kommer deltagarna att:

 • planera och strukturera arbetet i en grupp för att implementera ett system som uppfyller givna krav;
 • utvärdera alternativa lösningar för att välja den som bäst uppfyller kraven och externa begränsningar;
 • exponeras för realistiska scenarier och lära sig att anpassa planer och lösningar baserat på förändringar i externa begränsningar.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

LAB1Genomfört praktiskt moment8 hpU, 3, 4, 5

För betyg 3 krävs genomfört praktiskt moment. För betyg 4 krävs utöver detta teknisk eller metodmässig fördjupning. För betyg 5 krävs teknisk och metodmässig fördjupning. 

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Anders Fröberg

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/~TDDI41/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 149 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Utöver systemdokumentation och utdelat material förväntas deltagarna själva hitta nödvändig information. Kursen kräver inga böcker.
  Deltagare som, trots att det inte krävs, vill ha en kursbok rekommenderas välja en heltäckande introduktion till administration av Linux-system, till exempel "Essential System Administration" av Æleen Frisch, "Linux Administration Handbook" av Evi Nemeth mfl, eller "The Complete Systems Administrator" av Curt Freeland och Dwight McKay.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Genomfört praktiskt moment 8 hp U, 3, 4, 5

För betyg 3 krävs genomfört praktiskt moment. För betyg 4 krävs utöver detta teknisk eller metodmässig fördjupning. För betyg 5 krävs teknisk och metodmässig fördjupning. 

Övrigt

Utöver systemdokumentation och utdelat material förväntas deltagarna själva hitta nödvändig information. Kursen kräver inga böcker.
Deltagare som, trots att det inte krävs, vill ha en kursbok rekommenderas välja en heltäckande introduktion till administration av Linux-system, till exempel "Essential System Administration" av Æleen Frisch, "Linux Administration Handbook" av Evi Nemeth mfl, eller "The Complete Systems Administrator" av Curt Freeland och Dwight McKay.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.