Projekt: Agil systemutveckling, 10 hp

Project: Agile System Development, 10 credits

TDP032

Huvudområde

Programmering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Silvervarg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 86 h
Rekommenderad självstudietid: 181 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 4 (VT 2023) 1, 2 1+2, 1+2 Svenska Linköping O

Huvudområde

Programmering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i innovativ programmering

Rekommenderade förkunskaper

Goda kunskaper i programmering 

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • utveckla en grafisk interaktiv tillämpning ihop med en beställare (kunder)
 • utveckla programvara tillsammans med programmerare och beställare (kunder)
 • utveckla programvara baserat på agila metodikens grundvärderingar
 • förstå agil utvecklingsmetodik i förhållande till andra metodiker 
 • redogöra för begreppen ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling ur ett ingenjörsperspektiv.
 • resonera om hållbarhets-begrepp och paradigm, hållbarhetsutmaningar, samt relationen mellan hållbarhet och teknik-utveckling och användning.
 • tillämpa principer för användbarhet och integrera användbarhetsarbete inom ramen för en agil systemutvecklingsprocess

Kursinnehåll

Hantverk:

 • Kunnande i att arbeta med hjälp av agil metodik både individuellt, i par och i grupp.
 • Förmåga att kommunicera och fungera socialt på ett bra sätt i ett projekt och team.
 • Kunna ta fram programvara på enklast möjliga vis för att lösa givna krav.
 • Kunna ta och ge återkoppling på ett konstruktivt och givande sätt.
 • Arbeta i hög fart med god kvalitet och leverera innovativa tillfredställande resultat.
 • Arbeta direkt med källkod snarare än dokumentation och att vara öppen för kontinuerliga förändringar.
 • Planera och genomföra användbarhetstesting 

Ämnen:

 • Agil utvecklingsmetodik, inklusive tekniker såsom burndown charts, planning game, user stories, tidsestimering, Scrummöten, testdriven utveckling.
 • Muntlig kommunikation.

Teknik:

 • Programspråk och programutvecklingsmiljö beroende på projekt
 • versionshanteringsystem Git/Subversion
 • Kravhantering och projektstyrning i Trello 

Undervisnings- och arbetsformer

IP-projekt, genomfört i enlighet med utbildningsplanen.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG1Uppgift0.5 hpU, G
PRA1Projekt9.5 hpU, G

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för datavetenskap

Kurslitteratur

Böcker

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Uppgift 0.5 hp U, G
PRA1 Projekt 9.5 hp U, G

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Böcker

Henrik Kniberg, Scrum and XP from the trences tillgänglig online

https://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2/

Pieter Jongerius et al., (2013) Get Agile! Scrum for UX, design & development BIS Publishers
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
PRA1
U: Agil metodik. A: Programmering, systemutveckling.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
Systemutveckling
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
Experimenterande för att hitta bra systemarkitekturval, etc.
2.3 Systemtänkande
X
X
PRA1
Utformning och utveckling av nytt/anpassat IT-system
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
PRA1
Arbete mot extern kund/beställare
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
PRA1
U: Principer för teamarbete i agil metodik. A: Grupparbete.
3.2 Kommunikation
X
PRA1
Kommunikation med extern kund
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Kurslitteratur på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
UPG1

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
PRA1
Arbete mot extern kund/beställare
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
PRA1
Sprint 0 för inledande planering
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
PRA1
5 sprintar
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
PRA1
Demo av stabil build vid varje sprintslut
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.