Avancerade nätverk, 6 hp

Advanced Networking, 6 credits

TDTS21

Alla nedanstående kurstillfällen är inställda.

Huvudområde

Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Niklas Carlsson

Studierektor eller motsvarande

Patrick Lambrix

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 30 h
Rekommenderad självstudietid: 130 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF Obs!
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Datorsystem) 8 (VT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Kommunikation) 8 (VT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Säkra system) 8 (VT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Datorsystem) 8 (VT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Kommunikation) 8 (VT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Säkra system) 8 (VT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Säkra system) 8 (VT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6MICS Computer Science, masterprogram 2 (VT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6MICS Computer Science, masterprogram (Datornätverk, distribuerade system och säkerhet) 2 (VT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6MDAV Datavetenskap, masterprogram 2 (VT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD

Huvudområde

Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Computer Science, masterprogram
 • Datavetenskap, masterprogram
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Särskild information

Kursen ges ej som programkurs 2018. Hänvisning till doktorandkurs på IDA. Kontakta examinator.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurs i datornät

Lärandemål

Att deltagarna genom teoretiska studier samt utforskning av mätdata får en djupare förståelse för moderna datornätverk och deras tjänster. Kursen kompletterar grundläggande nätverkskurser både på djupet och på bredden. Deltagare kommer efter genomgången kurs att ha erfarenhet av och kunna:

 • i detalj förklara ett brett spektrum av tekniker som används inom datanät
 • med hjälp av konkreta exempel förklara grundläggande nätverksdesignprinciper och skalbarhetsavvägningar
 • förutsäga och förklara hur olika nätverkstekniker på samma eller olika nätverkslager samverkar och påverkar varandra i ett storskaligt system
 • kritiskt utvärdera nätverkstekniker med avseende på systemkrav och baserat på information från aktuell forskning och teknisk dokumentation
 • utforma och genomföra målinriktade försök/studier för att kritiskt utvärdera nätverkstekniker
 • tillämpa grundläggande systemmodeller och analysmetoder för att analysera system och nätverk
 • planera och genomföra en omfattande studie av ett identifierat problem inom ett valt teknikområde, som integrerar kunskap från flera källor (såsom aktuell forskning, teknisk dokumentation och experiment från verkliga datakällor - i vissa fall insamlat av studenterna själva)
 • generalisera och syntetisera information från flera källor (och typer av källor) i datornätområdet för att bilda originella och välmotiverade slutsatser, och
 • baserat på en omfattande studie, presentera och förklara (både muntligt och skriftligt) resultat och kunskap inom ett valt teknikområde, för en publik med liknande generella kunskaper om datornätverk.

Kursinnehåll

Det exakta innehållet i kursen varierar något från år till år, för att hålla jämna steg med utvecklingen på området. Återkommande teman är: grundläggande egenskaper inom datornätverk (t.ex., skalbarhetslager, rik-blir-rikare fenomen,) skalbar systemdesign (t.ex. hierarkisk vs. platt design, flerlagersdesignkonstruktioner,) protokollinteraktioner (t.ex. mellan de grundläggande och kanske mest använda protokollen, såsom HTTP, TCP, IP, och Ethernet, liksom flera applikations/domänspecifika protokoll,) mätning, modellering och analysmetoder baserat på nätverksdata, viktiga moderna datorarkitekturer (t.ex. molntjänster såsom EC2, CDN, Internet routing-arkitekturen i sig, smarta nät, och sociala nätverk).

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av både teori (diskussionsföreläsningar, seminarier, och artiklar) och praktisk hands-on träning och utforskning (projektstudie). Det underliggande temat för kursen är att använda data, analys, och experiment för att förstå nätverk och deras tjänster. Kursen har en skriftlig tentamen. Projektet ska resultera i en skriftlig rapport som presenteras i ett seminarium under vilket studenterna kommer att fungera som både presentatörer och opponenter (utvärdera och ge varandra feedback, till exempel för att förbättra rapporter och projekt).
Kursen pågår under hela vårterminen.

Examination

PRA1Projektarbete med muntlig redovisning3.5 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen2.5 hpU, 3, 4, 5
Seminarierna kräver aktivt deltagande.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Exjobb eller individuella projekt.

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Patrick Lambrix

Examinator

Niklas Carlsson

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/~TDTS21/index.en.shtml

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 30 h
Rekommenderad självstudietid: 130 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Forskningsrapporter och annan litteratur (tillgänglig online) som identifieras/presenteras under kursen.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projektarbete med muntlig redovisning 3.5 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 2.5 hp U, 3, 4, 5
Seminarierna kräver aktivt deltagande.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Övrigt

Forskningsrapporter och annan litteratur (tillgänglig online) som identifieras/presenteras under kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
E.g., prestanda uträkningar
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
Protokol, system, och arkitekturer
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
Centralt i kursen
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
X
Forskningsartiklar och projekt arbete ger mycket utrymme för både teori och praktik av experimentellt kunskapsinhämtande
2.3 Systemtänkande
X
X
X
Centralt i kursen
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
Planering och problemlösning
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Grupprojekt
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Gruppbaserad planering och problemlösning
3.2 Kommunikation
X
Seminarie, diskussioner, och rapport
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
X
Seminarie, diskussioner, och rapport. 
(Course is given in English ...)
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
Hållbarhet och ekonomiska (skalbara) lösningar
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
X
Systemtänkande centralt
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
Artiklar om design/implementering av systemkomponenter, såväl som projektarbete
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
Artiklar om design/implementering av systemkomponenter, såväl som projektarbete
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
Projektarbete
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
Projektarbete
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
Projektarbete

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.