Varumärke och värdeskapande, 6 hp

Brands and Value Creation, 6 credits

TEAE15

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Grundström

Studierektor eller motsvarande

Daniel Ellström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 30 h
Rekommenderad självstudietid: 130 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 3 (HT 2023) 1 1 Engelska Norrköping O

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Särskild information

Får ej ingå i examen tillsammans med TNGD22.

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Rekommenderade förkunskaper

Marknadskommunikation och analys

Lärandemål

Kursens syfte är att ge kunskaper om betydelse, innehåll och utformning av samt strategi för varumärken så att värde skapas för såväl målgrupp som varumärkesägare.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna följande:

 • Lista och definiera olika teorier, modeller och begrepp inom varumärkesområdet samt relatera dessa till en varumärkesägares strategi och värdeskapande
 • Förklara hur ett varumärke byggs upp, vårdas, utvecklas och eventuellt avvecklas
 • Kritiskt bearbeta ett existerande varumärke genom att tillämpa ovan nämnda kunskaper, och därefter utarbeta slutsatser samt försvara rekommendationer för varumärket
 • Muntligt och skriftligt redovisa utvärderingen enligt föregående punkt så att grundläggande färdigheter i fallstudieansats visas
 • Beskriva och förklara hur dragna slutsatser och givna rekommendationer omsätts till såväl brief som pitch samt tillämpa detta praktiskt
 • Ge exempel på etiska överväganden inom varumärkesledning och tillämpa grundläggande etiska förhållningssätt i ovan nämnda muntliga och skriftliga presentationer

Kursinnehåll

 

 • Varumärkesteori, inkl. tillhörande integrerad marknadskommunikation
 • Ledning av varumärken
 • Analys av varumärke
 • Vetenskapligt skrivande
 • Från brief till pitch utifrån gjord varumärkesanalys

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. 

Examination

PRA4Muntlig och skriftlig redovisning av pitch0.5 hpU, G
DIK1Digital kontrollskrivning i sal, litteratur2 hpU, 3, 4, 5
UPG1Frivillig inlämningsuppgift för högre betyg0 hpU, G
PRA5Projektuppgift3.5 hpU, 3, 4, 5

Vissa kursmoment har obligatorisk närvaro.

Student som har godkänts (erhållit minst betyg 3) på DIK1 får examineras flera gånger i syfte att höja sitt betyg (s.k. plussning) men begränsat till den termin studenten först godkändes på DIK1.

Inlämning av slutredovisningen för PRA5 efter för redovisningssättet angivet datum medför med automatik U för PRA5 om inte ett av examinator godtagbart skäl tillställs examinator i skrift senast aktuell inlämningstidpunkt.

Slutligt betyg sätts utifrån att betyg för DIK1 har vikt 60 % och PRA5 har vikt 40 %. 

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser

Market awareness in international cross-media design and production, Projektkurser i programmet.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Böcker

 • Keller, Kevin Lane och Swaminathan, Vanitha, (2020) Strategic Brand Management. Building, Measuring and Managing Brand Equity 5th edition Harlow: Pearson Education Limited

Övrigt

 • Aktuell kurslitteratur återfinns under Övriga dokument

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA4 Muntlig och skriftlig redovisning av pitch 0.5 hp U, G
DIK1 Digital kontrollskrivning i sal, litteratur 2 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Frivillig inlämningsuppgift för högre betyg 0 hp U, G
PRA5 Projektuppgift 3.5 hp U, 3, 4, 5

Vissa kursmoment har obligatorisk närvaro.

Student som har godkänts (erhållit minst betyg 3) på DIK1 får examineras flera gånger i syfte att höja sitt betyg (s.k. plussning) men begränsat till den termin studenten först godkändes på DIK1.

Inlämning av slutredovisningen för PRA5 efter för redovisningssättet angivet datum medför med automatik U för PRA5 om inte ett av examinator godtagbart skäl tillställs examinator i skrift senast aktuell inlämningstidpunkt.

Slutligt betyg sätts utifrån att betyg för DIK1 har vikt 60 % och PRA5 har vikt 40 %. 

Böcker

Keller, Kevin Lane och Swaminathan, Vanitha, (2020) Strategic Brand Management. Building, Measuring and Managing Brand Equity 5th edition Harlow: Pearson Education Limited

Övrigt

Aktuell kurslitteratur återfinns under Övriga dokument

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
PRA4
DIK1
PRA5
I: Sätta in varumärkesledning i ett sammanhang, U: Varumärkesteori, ledning av varumärken, analys av varumärke, från brief till pitch baserad på en varumärkesanalys. A: Förväntas kunna tillämpa centrala begrepp från Marknadskommunikation och analys
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
Utgår
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
I: metoder för analys av varumärke 
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
X
X
DIK1
PRA5
I: Kopplar till aktuell forskning, egen som andras, som komplement till kurslitteraturen.. U: Grundläggande färdigheter i fallstudieansats, vetenskapligt skrivande. (Del av litteratur från senaste fem åren ska finnas med inom kärnområde), A: Bygger på vetenskaplig kunskap från Marknadskommunikation och analys
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
PRA4
PRA5
I: Kopplar nuvarande till vad som kommer att krävas i exjobbet (50 % av exjobbsnivån). U: Analys av varumärke (problembakgrund->ge rekommendationer). A: problemlösningstekniker från Marknadskommunikation och analys, mätmetoder från Användarupplevelse och interaktionsdesign
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
PRA4
PRA5
U: Självständigt val av litteratur (ur rekommendation)
2.3 Systemtänkande
X
X
PRA5
I: Internationell omvärldspåverkan, U: Omvärldspåverkan på ett varumärke (tillämpa 1.1 och 1.5), prioritering
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
PRA4
PRA5
U: Initiativförmåga, uthållighet (rapport), anpassningsförmåga, kreativt (vetenskapligt) tänkande , kritiskt tänkande och integration av kunskaper
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
PRA4
PRA5
 I: Ansvarstagande i grupp (gruppkontrakt, valfritt). U: etiska överväganden inom varumärkesledning och tillämpa grundläggande etiska förhållningssätt i ovan nämnda muntliga och skriftliga presentationer (t.ex. ej spekulera),
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA4
PRA5
U: Grupparbete
3.2 Kommunikation
X
X
X
PRA4
PRA5
I: Kopplar mot krav för examensarbete och programmålen. U: muntliga och skriftliga vetenskapliga och populärvetenskapliga presentationer, ge återkoppling, brief->pitch. A: Marknadskommunikation och analys
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
PRA4
DIK1
U: Alla fö och examination på engelska (PRA3 valfritt)
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
I: historik och hållbarhetsfrågor kopplat till varumärken
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
DIK1
PRA5
U: Varumärkesledningens roll i ett företags strategi, ny teknik för att kommunicera varumärken
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA4
PRA5
U: Förståelse för och anpassning till målgrupp
4.4 Att konstruera produkter och system
X
PRA4
U: använda varumärkesanalys som grund för pitch
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
Hela 5 utgår (eftersom avancerad nivå)
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.