Tillämpad strukturbiologi, 6 hp

Applied Structural Biology, 6 credits

TFKE58

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Kemisk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars-Göran Mårtensson

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 12 h
Rekommenderad självstudietid: 148 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat (Protein Science and Technology) 8 (VT 2018) 1, 2 3, 4 Svenska/Engelska Linköping O
6MPRO Protein Science, masterprogram (Extern) 2 (VT 2018) 1, 2 3, 4 Svenska/Engelska Linköping V
6MPRO Protein Science, masterprogram (Intern) 2 (VT 2018) 1, 2 3, 4 Svenska/Engelska Linköping V

Huvudområde

Kemisk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Protein Science, masterprogram
 • Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Biokemi, Proteinkemi och Protein Engineering samt Biomolekylär strukturanalys

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • förstå förutsättningar och genomförande av strukturstudier på proteiner och biomolekyler med avancerad metodologi inom kristallografi och NMR
 • använda molekylgrafisk datormjukvara inom området för att generera grafiska representationer av proteiner baserat på tredimensionella strukturdata, och använda dessa för att utvärdera strukturella, biofysikaliska, elektrostatiska och dynamiska egenskaper hos proteiner
 • förstå, ifrågasätta och tillämpa resultat från strukturbiologiska studier genom att kritiskt utvärdera vetenskaplig litteratur och deponerade strukturdata (speciellt PDB databasen)
 • självständigt föreslå, planera och utvärdera forsknings- och utvecklingsprojekt där strukturbiologisk metodologi används 

Kursinnehåll

Föreläsningsdelen ger en fördjupad inblick i metodologi och approacher vid strukturstudier av proteiner och biomolekyler och bygger på tidigare erhållen kunskap i kurserna Biostrukturella Mätmetoder och Proteinkemi. Kunskapsinhämtning av föreläsningsdelen och tillämpning av modern molekylgrafisk programvara redovisas i en individuell inlämningsuppgift (UPG1). Den fortsatta delen av kursen bedrivs i tre projekt. I det första projektet (UPG2) föreslås artiklar inom strukturbiologiska nyckelområden av kursledare. Arbetet genomförs i grupper om två studenter. Projektet redovisas muntligt med användning av modern molekylgrafisk programvara för generering av proteinillustrationer, samt skriftligt i form av ett abstract till presentationen. Den muntliga och skriftliga redovisningen bedöms i grupp (UPG2). Det andra projektet (UPG3) är ett fördjupningsprojekt där studenterna tar ökat ansvar för ämnesval och kunskapsurval och presentation, och redovisar i seminarieform (fortfarande i grupper om två). Projektets mål är att lägga grunden för en eller flera projektidéer. Dessa utvecklas och redovisas sedan individuellt i UPG4, där studenterna skriver en forskningsansökan inom ett eget valt område relaterat till UPG2 och UPG3. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och datorlaborationer (främst molekylgrafik). En stor del av kursen drivs i projektform i grupper om två studenter. Regelbunden handledning och diskussion kring projekten i smågrupper ingår i kursen (’sk reflektorier’).
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG4Individuell skriftlig presentation av projektuppgift 41.5 hpU, G
UPG3Muntlig presentation av projektuppgift 31.5 hpU, G
UPG2Muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgift 21.5 hpU, G
UPG1Individuell skriftlig inlämningsuppgift1.5 hpU, G

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.
För godkänt betyg ska samtliga provmoment vara godkända.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson

Examinator

Lars-Göran Mårtensson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 12 h
Rekommenderad självstudietid: 148 h

Kurslitteratur

Kompendium med utdrag ur referenslitteratur, reviews inom ämnet, samt vetenskapliga artiklar. Excerpts from reference literature, scientific reviews and articles.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG4 Individuell skriftlig presentation av projektuppgift 4 1.5 hp U, G
UPG3 Muntlig presentation av projektuppgift 3 1.5 hp U, G
UPG2 Muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgift 2 1.5 hp U, G
UPG1 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1.5 hp U, G

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.
För godkänt betyg ska samtliga provmoment vara godkända.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kompendium med utdrag ur referenslitteratur, reviews inom ämnet, samt vetenskapliga artiklar. Excerpts from reference literature, scientific reviews and articles.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
Biokemi, Proteinkemi, Biomolekylär strukturanalys
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
Protein Engineering
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
U: Strukturstudier på proteiner och biomolekyler; A: Protein Engineering
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
Datorlaborationer
2.3 Systemtänkande
X
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
Projekt: Kreativt och kritiskt tänkande, Planering av tid och resurser
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
Projekt där studenter kritiskt reflekterar över forskningslitteratur (upg1), presenterar egna forskningsideer (upg2) samt skriver forskningsansökan (upg3)
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
Projekt i 2-grupper
3.2 Kommunikation
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
Muntliga och skriftliga projektredovisningar
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
Planering, strategier och mål för forskning och utveckling
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
Studenterna skriver en forskningsansökan inom ett eget valt område
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
Studenterna undersöker hur tidigare projekt genomförts (upg1) samt planerar egna (upg2,3)
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
Studenterna undersöker hur andra rapporterar och redovisar fo/utv projekt (upg1).

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.