Projektkurs i kemisk biologi, 6 hp

Project Course, Chemical Biology, 6 credits

TFKE60

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Bioteknik Kemisk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars-Göran Mårtensson

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 31 h
Rekommenderad självstudietid: 129 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat 5 (HT 2019) 1, 2 1+2+3, 1 Engelska Linköping O
6KKEB Kemisk biologi, kandidatprogram 5 (HT 2019) 1, 2 1+2+3, 1 Engelska Linköping O
6MPRO Protein Science, masterprogram (Extern) 1 (HT 2019) 1, 2 1+2+3, 1 Engelska Linköping O

Huvudområde

Bioteknik, Kemisk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat
 • Kemisk biologi, kandidatprogram
 • Masterprogram i Protein Science

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Biokemi 2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • planera och experimentellt genomföra ett projekt i genteknik
 • planera och experimentellt genomföra ett projekt inom proteinkarakterisering
 • planera och genomföra ett större laborativt projekt i grupp med olika individuella roller
 • förstå och utvärdera experimentella mätningar genom kritiskt granskande av vetenskaplig litteratur och tillgängliga experimentella data.

Den studerande har också tillägnat sig omfattande praktisk erfarenhet av molekylärbiologisk och biomätteknisk metodik.

Kursinnehåll

Den experimentella delen bygger på tidigare erhållen kunskap i kurserna Biokemi 1& 2. Huvuddelen av kursen är laborativ och ger inblick i moderna experimentella tekniker inom molekylärbiologi och biomätteknik.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen sträcker sig över hela terminen och ska läsas parallellt med kurserna TFKE38 Genteknik och TFKE37 Biomätteknik under Ht1. Kursen innehåller två projektuppgifter, ett inom proteinkarakterisering (UPG1) och ett individuellt inom genteknik (UPG2). Projektuppgifterna kan vara av både laborativ och teoretisk karaktär med både självständiga och styrda moment som ger förtrogenhet med biokemisk experimentell metodik. Projektuppgifterna redovisas skriftligt för varje projektdel. I laborationskursen (LAB1) genomförs ett projektarbete inom molekylärbiologi i grupp med individuella roller. Laborationskursen redovisas både skriftlig och muntligt.

Observera att kurserna TFKE37, TFKE38 och TFKE60 inte tillhör något specifikt schemablock under Ht1, dock delar dessa kurser på blocken 1+2+3 under Ht1. Detta innebär att dessa kurser är svåra att kombinera med andra kurser.

Examination

UPG2Individuell projektuppgift inom genteknik1.5 hpU, G
UPG1Projektuppgift inom proteinkarakterisering1.5 hpU, G
LAB1Projektlaboration inom molekylärbiologi3 hpU, G

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Påbyggnadskurser

Proteinkemi samt Protein engineering

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson

Examinator

Lars-Göran Mårtensson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 31 h
Rekommenderad självstudietid: 129 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Laborationskompendier från institutionen, reviews inom ämnet samt vetenskapliga artiklar.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Individuell projektuppgift inom genteknik 1.5 hp U, G
UPG1 Projektuppgift inom proteinkarakterisering 1.5 hp U, G
LAB1 Projektlaboration inom molekylärbiologi 3 hp U, G

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Övrigt

Laborationskompendier från institutionen, reviews inom ämnet samt vetenskapliga artiklar.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.