Bioteknisk tillverkningsteknik, 6 hp

Biotechnology Manufacturing, 6 credits

TFTB39

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2023. Ersätts av TFTB51.

Huvudområde

Teknisk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Carl-Fredrik Mandenius

Studierektor eller motsvarande

Magnus Boman

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 66 h
Rekommenderad självstudietid: 94 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat (Industriell bioteknik och produktion) 8 (VT 2018) 2 3+4 Svenska Linköping, Valla O
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi (Industriell bioteknik och produktion) 8 (VT 2018) 2 3+4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Teknisk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat
 • Civilingenjör i teknisk biologi

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll är kurser med tekniskt och naturvetenskapligt innehåll enligt programplanen för KB/TB i årskurs 1-3. Kunna simulera biologiska förlopp med matematiska modeller. Kunskap om industriella bioprocesser motsvarande kursen Industriell bioteknik. Kunskap om biotekniska produktionssystems uppbyggnad och analys. Biostatistik. Genteknik. Rekombinantteknik. 

Lärandemål

Kursen ska vidga studenternas förståelse för området bioteknisk tillverkningsteknik och träna dem i att i grupp utföra design av tillverkningsmetoder i utvecklingslaboratoriet. Stor vikt läggs vid att träna förmågan att kunna utreda och förstå förlopp och sammanhang i de biotekniska odlingsprocesser. Särskild tyngdpunkt i kursen ges bioprocesser för biomolekylära produkter. Praktisk färdighet ges i odlingsteknik med modern utvecklingsutrustning.
Muntliga rapporter ska ge studenterna övning att beskriva resultat och tänkesätt för att lösa komplexa ingenjörstekniska uppgifter. Skriftlig rapportering ska träna studenterna i att använda korrekt och lättförståeligt tekniskt språkbruk.
Efter kursen skall studenten kunna:

 • Uppvisa ingenjörstekniska kunskaper om analys, planering och design vid utvecklingsarbete.
 • Hantera odlingsutrustning för utveckling och utvärdera resultat erhållna med sådan utrustning.
 • Tolka resultat med modellerings- och simuleringsverktyg.
 • Kommunicera tekniska resultat och lösningar i muntlig och skriftlig form.

Kursinnehåll

Design- och simulering av industriella biotekniska produktionsprocesser. Odling av rekombinant organismer som producerar protein i modern odlingsutrustning med avancerad mät- och styrteknik. Väsentligen behandlas:

 1. Metoder för design av odlingsprocesser med olika utvecklingsverktyg som tillåter testning av olika designalternativ.
 2. Tolkning av odlingsdata från experiment. Jämförelse med matematiska modeller för förlopp i odlingsprocesser och verifiering av experimentella data.
 3. Övningar i muntlig och skriftlig presentation av resultat i laborations- och designuppgifter.

  Undervisnings- och arbetsformer

  Kursen består av lektioner, simuleringslaboration (LAB1) och en större projektuppgift (UPG1). I projektuppgiften ingår experimentellt arbete som äger rum under en sammanhängande heltids tredagarsperiod varför annan undervisning inte kan ske då. Projektuppgiften utförs i grupp och redovisas med en grupprapport. Simuleringslaborationen utförs och rapporteras individuellt.

  Kursen genomförs parallellt och i innehållsmässig samordning med TFTB32 Projektkurs i design av biotekniska process- och produktionssystem, CDIO och kursen NKED20 Läkemedelsutveckling.

  Observera att kursen p.g.a. den sammanhängande tredagarslaborationen avviker från schemablocket. Detta innebär att kursen kan vara svår att kombinera med andra kurser utan att de krockar i schemat.

  Examination

  LAB1Skriftlig laborationsrapport2 hpU, G
  UPG1Projektuppgift4 hpU, 3, 4, 5

  Slutbetyg på kursen är en sammanvägning av projektuppgiftsrapporten (UPG1) och den individuella labroationsrapporten (LAB1)

  Betygsskala

  Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

  Övrig information

  Om undervisningsspråk

  Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

  • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

  Övrigt

  Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

  Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

  Institution

  Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Studierektor eller motsvarande

  Magnus Boman

  Examinator

  Carl-Fredrik Mandenius

  Undervisningstid

  Preliminär schemalagd tid: 66 h
  Rekommenderad självstudietid: 94 h

  Kurslitteratur

  Kompendier

  • Mandenius CF, Föreläsnings- och laborationskompendium
   Tryckakademin, Linköping
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Skriftlig laborationsrapport 2 hp U, G
UPG1 Projektuppgift 4 hp U, 3, 4, 5

Slutbetyg på kursen är en sammanvägning av projektuppgiftsrapporten (UPG1) och den individuella labroationsrapporten (LAB1)

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kompendier

Mandenius CF, Föreläsnings- och laborationskompendium

Tryckakademin, Linköping

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG1

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
UPG1

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
LAB1
UPG1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB1
UPG1

              
2.3 Systemtänkande
X
LAB1
UPG1

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
LAB1
UPG1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
LAB1
UPG1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG1

              
3.2 Kommunikation
X
LAB1
UPG1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
UPG1

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
UPG1

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
UPG1

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
LAB1
UPG1

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
LAB1
UPG1

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
LAB1
UPG1

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
LAB1
UPG1

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
LAB1
UPG1

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
LAB1
UPG1

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
LAB1
UPG1

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
LAB1
UPG1

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.