Supramolekylär kemi, 6 hp

Supramolecular Chemistry, 6 credits

TFYA30

Huvudområde

Teknisk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Daniel Aili

Studierektor eller motsvarande

Magnus Boman

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 38 h
Rekommenderad självstudietid: 122 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat (Protein Science and Technology) 9 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 9 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicintekniska material) 9 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi (Sensorer och material i biomedicin) 7 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping O

Huvudområde

Teknisk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i teknisk biologi
 • Civilingenjör i medicinsk teknik
 • Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i organisk kemi, biokemi, termodynamik, ytkemi samt kvantmekanik.

Lärandemål

Supramolekylär kemi är ett snabbt växande ämne i gränsen mellan ett flertal fysikalisk-kemiska discipliner, och kursen sammanför kunskaper från olika ämnen och lyfter fram aspekter hos dessa som är relevanta för den supramolekylära kemin. Målet är att de studerande skall orientera sig i ämnets förutsättningar och bakgrund, förvärva fördjupade kunskaper om supramolekylära byggstenar, strukturer och metoder, samt få kännedom om dess tillämpningar, med betoning på livsvetenskaperna och dess teknologier. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs skall:

 • kunna redogöra för centrala begrepp, metoder och teorier inom supramolekylär kemi.
 • kunna förstå och redogöra för aktuella frågeställningar och forskning i ämnet.
 • ha särskild kännedom om betydelsen av supramolekylär association inom livsvetenskaperna och dess teknologier.
 • ha praktisk erfarenhet av analytiska metoder för studier av supramolekylära system.
 • ha förmåga att tolka, analysera och värdera experimentella data av supramolekylära interaktioner

Kursinnehåll

Introduktion och bakgrund till supramolekylär kemi som egen disciplin.
Introduktion till bottom-up teknik: intermolekylära krafter och icke-kovalenta bindningar, inter- och intramolekylär självassociation, självorganisation, supramolekylär topologi.
Molekylär igenkänning och komplementaritet, naturliga och syntetiska ”host-guest” par, lock-and-key kontra induced fit-modeller.
Kelatorer, koordinationskemi, kooperativitet och multivalens. Organiska och biomolekylära byggstenar.
Biologiska membran: struktur, fasbeteende, domänbildning, modellsystem, protein-membranväxelverkan, evolutionära aspekter. Proteiner och peptider: veckning, syntesstrategier, märkning, immobilisering, naturliga och syntetiska receptorer.
Ytmodifiering: 2- och 3-dimensionell ytmodifiering, monolager och hydrogeler.
Kolhydrater: biologisk och biomimetisk igenkänning, kopplingskemi, receptorer, molekylär design och syntes.
Ett urval av tillämpningsområden, exempelvis sensorteknik, membranbiofysik, proteomik, biomaterial, läkemedelskemi, molekylära motorer, nanoteknologi.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och laborationer, samt projektarbete i mindre grupper. Externa föreläsare bjuds in för att berätta om aktuella tillämpningar eller forskningsproblem.

Examination

LAB1Laborationer1.5 hpU, G
PRA5Projektarbete, skriftlig och muntlig redovisning2 hpU, 3, 4, 5
UPG2Litteraturuppgift, skriftlig redovisning2.5 hpU, 3, 4, 5
Slutbetyg sätts efter viktat medelvärde för betygen på moment UPG2 och PRA5.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Magnus Boman

Examinator

Daniel Aili

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 38 h
Rekommenderad självstudietid: 122 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Jonathan W Steed, Jerry L Atwood, (2009) Supramolecular Chemistry 2nd Ed
  Wiley-Blackwell

Artiklar


 • Vetenskapliga artiklar.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 1.5 hp U, G
PRA5 Projektarbete, skriftlig och muntlig redovisning 2 hp U, 3, 4, 5
UPG2 Litteraturuppgift, skriftlig redovisning 2.5 hp U, 3, 4, 5
Slutbetyg sätts efter viktat medelvärde för betygen på moment UPG2 och PRA5.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kompletterande litteratur

Böcker

Jonathan W Steed, Jerry L Atwood, (2009) Supramolecular Chemistry 2nd Ed

Wiley-Blackwell

Artiklar

Vetenskapliga artiklar.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
PRA5
UPG2

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
PRA5
UPG2

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
PRA5
UPG2

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
PRA5
UPG2

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB1
PRA5

              
2.3 Systemtänkande
X
PRA5

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA5

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
PRA5

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA5
Projektarbete
3.2 Kommunikation
X
PRA5
Redovisning av projekt
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
PRA5
UPG2
All litteratur på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
PRA5
Krav på helhetstänkande i projektarbetet
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA5

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
LAB1
PRA5

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
LAB1
PRA5

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
LAB1
PRA5

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.