Fysik och mekanik, 6 hp

Physics and Mechanics, 6 credits

TFYA87

Huvudområde

Teknisk fysik Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mats Eriksson

Studierektor eller motsvarande

Magnus Boman

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 44 h
Rekommenderad självstudietid: 116 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 5 (HT 2019) 2 3 Svenska Linköping O

Huvudområde

Teknisk fysik, Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Matematisk grundkurs, envariabelanalys, flervariabelanalys och differentialekvationer, grundläggande programmering.

Lärandemål

Kursens syfte är att behandla grundläggande delar av fysik: den klassiska mekaniken samt elektrostatik och elektrodynamik. Kursen ska ge kunskaper i att använda, bedöma och skapa modeller av förlopp relaterade till dessa områden av fysiken.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna behandla grundläggande mekanikproblem med hjälp av rörelselagar, kraftlagar, energiprinciper eller momentekvationer inom vart och ett av delområdena:

 • Partikelmekanik.
 • Partikelsystemmekanik, stelkroppsdynamik och statik.
 • Mekanisk svängningsrörelse. Studenten ska individuellt och i grupp kunna tillämpa fysikaliskt modelltänkande och experimentell problemlösning inom dessa områden.
  Vidare ska studenten kunna behandla grundläggande problem inom elektrostatik och elektrodynamik.
  I samtliga områden skall studenten kunna uppvisa konceptuell förståelse för de fysikaliska principer kursen behandlar.

  Kursinnehåll

  • Modelltänkande:
   Modellskapandets komponenter idealisering, formalisering, beräkning och tolkning, robusthet. Experimentell problemlösning. Hypotes, dimensionsanalys, mätning, och rimlighetsbedömningar/feluppskattning.
  • Partikelmekanik:
   Kinematik, läge, tid, hastighet, acceleration, vinkelläge, vinkelhastighet, vinkelacceleration, rörelseekvationerna, och relativ rörelse. Kinetik, massa, rörelsemängd, kraft, impuls, rörelsemängdsmoment, kraftmoment, och Newtons kraftlagar. Arbete, kinetisk energi, effekt, konservativ kraft, potentiell energi, och bevarande av mekanisk energi.
  • Partikelsystemmekanik och stelkroppsdynamik:
   Masscentrum, total rörelsemängd, rörelsemängdens bevarande, totalt rörelsemängdsmoment, rörelsemängdsmomentets bevarande, partikelsystems kinetiska energi, och tröghetsmoment.
  • Mekanisk svängningsrörelse och vågrörelse:
   Amplitud, frekvens, våglängd, periodtid, och vinkelfrekvens. Våglängd, repetens, vinkelrepetens, fas, utbredningshastighet. Superposition, interferens, optiskt ljus.
  • Elektrostatik:
   Laddningar, Coulombs lag, elektrisk spänning, elektriska fält, energi.
  • Elektrodynamik samt elektromagnetiska fält och vågor:
   Likström, växelström, Ohms lag, serie- och parallellkoppling, effekt, Lorentz kraft, magnetism, induktion, elektromagnetiska fält och vågor.

  Undervisnings- och arbetsformer

  Kursens innehåll förmedlas via föreläsningar, laborationsarbete och moddeleringsarbete  i grupp samt problemlösning (enskilt/grupp/lektion).

  Examination

  UPG1Grupparbete2 hpU, G
  TEN1Skriftlig tentamen3 hpU, 3, 4, 5
  LAB1Laboration1 hpU, G

  Betygsskala

  Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

  Övrig information

  Påbyggnadskurser: Systemteknik, Reglerteknik, Teknik för avancerade datorspel

  Om undervisningsspråk

  Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

  • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

  Övrigt

  Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

  Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

  Institution

  Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Studierektor eller motsvarande

  Magnus Boman

  Examinator

  Mats Eriksson

  Kurshemsida och andra länkar

  Undervisningstid

  Preliminär schemalagd tid: 44 h
  Rekommenderad självstudietid: 116 h

  Kurslitteratur

  Böcker

  • Douglas C. Giancoli, (2013) Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics 4. ed. Pearson Education Limited (Verlag)
   ISBN: 978-1-292-02076-1

  Artiklar


  • Utdelat material via kursens webbsida
 • Kod Benämning Omfattning Betygsskala
  UPG1 Grupparbete 2 hp U, G
  TEN1 Skriftlig tentamen 3 hp U, 3, 4, 5
  LAB1 Laboration 1 hp U, G

  Kursplan

  För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

  Schemaläggning

  Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

  Avbrott på kurs

  Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
  tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

  Inställd kurs

  Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

  Föreskrifter rörande examination och examinator 

  Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

  Examination

  Tentamen

  Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

  Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

  • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
  • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
  • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
  • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

  Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

  • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
  • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
  • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
  • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

  Anmälan till tentamen

  För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

  Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
    ** markerar att tentan ges för näst sista gången
    * markerar att tentan ges för sista gången 

  Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

  Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

  Plussning

  Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

  Regler för omprov

  För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

  Plagiering

  Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

  Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

  Försök till vilseledande

  Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

  Betyg

  Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

  1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
  2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

  Examinationsmoment

  1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
  2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
  3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
  4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

  Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

  Regler

  Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

  LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

  Böcker

  Douglas C. Giancoli, (2013) Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics 4. ed. Pearson Education Limited (Verlag)

  ISBN: 978-1-292-02076-1

  Artiklar

  Utdelat material via kursens webbsida

  I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
  I U A Moduler Kommentar
  1. ÄMNESKUNSKAPER
  1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
  X
  X
  X
  LAB1
  TEN1
  UPG1
  I: Elektromagnetism; U: Mekanik, mekaniska vågor, elektrostatik och dynamik; A: En- och flervariabelanalys, programmering
  1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
  X
  X
  X
  UPG1
  Dynamiska förlopp i simuleringsprogram
  1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
  X
  X
  Föreläsningar tar upp fysikaliska tillämpningar
  1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
  
                
  1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  
                
  2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
  2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
  X
  X
  X
  LAB1
  TEN1
  UPG1
  Experimentell problemlösning, modelerings/simuleringsprojekt
  2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
  X
  X
  LAB1
  Experimentell problemlösning
  2.3 Systemtänkande
  
                
  2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
  X
  TEN1
  Initiativförmåga, kreativt tänkande, planering av tid och resurser
  2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
  
                
  3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
  3.1 Arbete i grupp
  X
  X
  LAB1
  UPG1
  Laborationsarbete och miniprojekt
  3.2 Kommunikation
  X
  UPG1
  Muntlig redovisning
  3.3 Kommunikation på främmande språk
  X
  Litteratur på engelska
  4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
  4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
  X
  Teknik- och fysikhistoria
  4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
  
                
  4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
  
                
  4.4 Att konstruera produkter och system
  
                
  4.5 Att realisera produkter och system
  
                
  4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
  
                
  5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
  5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
  
                
  5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
  
                
  5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                
  5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                
  5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                

  Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

  Namn Filnamn Beskrivning
  Grupparbete Grupparbete.pdf