Professionella verktyg, 6 hp

Professional Tools, 6 credits

TGTU62

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2022. Ersätts av TGTU86.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Birgitte Saxtrup Hermansson

Studierektor eller motsvarande

Maria Eidenskog

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 42 h
Rekommenderad självstudietid: 118 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KBIO Biologi, kandidatprogram 3 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O
6KKEM Kemi - molekylär design, kandidatprogram 3 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O
6KKEB Kemisk biologi, kandidatprogram 3 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Biologi, kandidatprogram
 • Kemisk biologi, kandidatprogram
 • Kemi - molekylär design, kandidatprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Universitetsstudier motsvarande 60 hp

Lärandemål

Studenten ska kunna beskriva de krav som olika kommunikationssituationer ställer, öka färdigheten i muntlig och skriftlig framställning samt illustrera några språkteoretiska frågor. Studenten ska kunna redogöra för och tillämpa etisk teori i konkreta fall inom naturvetenskapen. Efter kursen ska studenten kunna:

 • känna till den vetenskapliga kommunikationsprocessen och förstå hur informationsresurser är organiserade,
 • använda relevanta sökverktyg samt kritiskt kunna granska sökresultat,
 • kommunicera enligt angivna förutsättningar,
 • strukturera och presentera information,
 • opponera på andra studenters texter och muntliga presentationer,
 • beskriva och använda grundläggande etiska teorier, principer och begrepp för att diskutera etiska problem inom naturvetenskap och teknik.
 • redogöra för betydelsen av professionsansvar.


Som delmoment i detta måste studenten kunna:

 • tillämpa teorier och regler på egen kommunikation,
 • argumentera skriftligt och muntligt enligt olika givna förutsättningar,
 • informera skriftligt och muntligt enligt olika givna förutsättningar
 • analysera och värdera både skriftlig och muntlig kommunikation,
 • diskutera, med utgångspunkt i etisk teori, etiska implikationer av specifika fall inom naturvetenskap och teknik. 

Kursinnehåll

Föreläsningarna behandlar bl.a.:

 • kommunikation och opponering
 • argumentationsteknik
 • etisk teori
I seminarieserien ingår:
 • informationssökning
 • muntliga och skriftliga presentationer och övningar
 • opponering
 • diskussion av fall utifrån ett etiskt perspektiv

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG3Fullgjorda gruppuppgifter2 hpU, G
UPG2Fullgjorda och godkända enskilda muntliga uppgifter2 hpU, G
UPG1Fullgjorda och godkända enskilda skriftliga uppgifter2 hpU, G
Förtydligande UPG1 och UPG2: För betyget Godkänd krävs obligatorisk och aktiv närvaro vid samtliga seminarier.

Förtydligande UPG3: För betyget Godkänd krävs obligatoriskt och aktivt deltagande vid samtliga seminarier samt fullgjord enskild skriftlig uppgift inom etikmomentet.

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för Tema

Studierektor eller motsvarande

Maria Eidenskog

Examinator

Birgitte Saxtrup Hermansson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 42 h
Rekommenderad självstudietid: 118 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Språkrådet, (2008) Svenska skrivregler
  Språkrådets skrifter. Rekommenderas som referenslitteratur.

Kompendier

 • Merkel, Magnus m.fl, Lathund för rapportskrivning. Linköpings universitet.
  Rekommenderas som referenslitteratur.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Fullgjorda gruppuppgifter 2 hp U, G
UPG2 Fullgjorda och godkända enskilda muntliga uppgifter 2 hp U, G
UPG1 Fullgjorda och godkända enskilda skriftliga uppgifter 2 hp U, G
Förtydligande UPG1 och UPG2: För betyget Godkänd krävs obligatorisk och aktiv närvaro vid samtliga seminarier.

Förtydligande UPG3: För betyget Godkänd krävs obligatoriskt och aktivt deltagande vid samtliga seminarier samt fullgjord enskild skriftlig uppgift inom etikmomentet.

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Böcker

Språkrådet, (2008) Svenska skrivregler

Språkrådets skrifter.

Rekommenderas som referenslitteratur.

Kompendier

Merkel, Magnus m.fl, Lathund för rapportskrivning. Linköpings universitet.

Rekommenderas som referenslitteratur.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
Kunna strukturera och presentera information samt kunna analysera och värdera både muntlig och skriftlig kommunikation. UPG3: Kunna beskriva grundläggande etiska teorier, principer och begrepp (I,U,E).
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
Känna till den vetenskapliga kommunikationsprocessen och förstå hur informationsresurser är organiserade. UPG3: Kunna redogöra för betydelsen av professionsansvar (I,U,E).
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
X
Diskussioner i grupp samt kamratrespons på muntlig och skriftlig kommunikation. UPG3: I uppgiften ingår aktivt deltagande i 2 seminarier (A).
3.2 Kommunikation
X
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
Kunna kommunicera enligt angivna förutsättningar. UPG3: I uppgiften ingår aktivt deltagande i 2 seminarier och en enskild skriftlig uppgift (A,E).
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X
UPG3
UPG3: Etiska implikationer för hållbar utveckling (I,U,E).
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.