Matematik, vetenskap och samhälle, 6 hp

Mathematics, Science and Society, 6 credits

TGTU98

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Darcy Parks

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 30 h
Rekommenderad självstudietid: 130 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMAT Matematik, kandidatprogram 4 (VT 2023) 2 1 Svenska Linköping O
6MMAT Matematik, masterprogram 2 (VT 2023) 2 1 Svenska Linköping O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Särskild information

Får ej ingå i examen tillsammans med TGTU76, TGTU83 eller TGTU95.

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i matematik
 • Masterprogram i matematik

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra för vetenskapsteoretiska problem
 • redogöra för grundläggande begrepp inom matematikens filosofi
 • föra en principiell diskussion om metodval inom vetenskapen
 • analysera centrala teorier och skolbildningar inom det vetenskapsteoretiska området
 • beskriva matematikens historiska utveckling
 • diskutera matematikens roll i samhället i ett internationellt perspektiv och ett genusperspektiv

Kursinnehåll

Under kursen lär sig studenten att arbeta med vetenskapsteoretiska begrepp som lag, hypotes, hypotesprövning, induktivism och förklaringar. Kursen koncentrerar sig till diskussioner som förts under de senaste hundra åren om vetenskapens natur.

Kursen behandlar matematikens historia med fokus på utvecklingen av centrala matematiska idéer, begrepp och metoder. Kursinnehållet täcker översiktligt hur matematiken utvecklats med avstamp och nedslag i matematiken i Egypten, Babylonien, Grekland såväl som de arabiska och indiska matematiska skolorna. Speciellt behandlas algebrans, ekvationernas, kalkylens och analysens utveckling. Kursen ger också olika perspektiv på matematikens roll i samhället.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens schemalagda moment består av föreläsningar och seminarier.

Examination

HEM1Hemtentamen5 hpU, G
UPG1Obligatoriska seminarier1 hpU, G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Institution

Institutionen för Tema

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Johansson, Lars-Göran, (2018) Introduktion till vetenskapsteorin. Fjärde upplagan Stockholm : Bokförlaget Thales, [2018]
  ISBN: 9789172351141
 • Potochnik, Angela, Colombo, Matteo, Wright, Cory, (2019) Recipes for science : an introduction to scientific methods and reasoning. New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019
  ISBN: 9781138920729, 113892072X, 9781138920736, 1138920738
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Hemtentamen 5 hp U, G
UPG1 Obligatoriska seminarier 1 hp U, G

Kompletterande litteratur

Böcker

Johansson, Lars-Göran, (2018) Introduktion till vetenskapsteorin. Fjärde upplagan Stockholm : Bokförlaget Thales, [2018]

ISBN: 9789172351141

Potochnik, Angela, Colombo, Matteo, Wright, Cory, (2019) Recipes for science : an introduction to scientific methods and reasoning. New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019

ISBN: 9781138920729, 113892072X, 9781138920736, 1138920738

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
Redogöra för vetenskapsteoretiska problem
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
Redogöra för grundläggande begrepp inom matematikens filosofi. Vetenskapsteoretiska begrepp som lag, hypotes, hypotesprövning, induktivism och förklaringar
2.3 Systemtänkande
X
Matematikens roll i andra vetenskaper
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
Kritiskt tänkande m a p exempelvis metodval
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG1
Grupputveckling
3.2 Kommunikation
X
X
X
HEM1
UPG1
Muntlig framställning
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
Beskriva matematikens historiska utveckling 
Diskutera matematikens roll i samhället i ett internationellt perspektiv och ett genusperspektiv
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
I: Orientering om forskningsetiska frågor?
U: Diskutera metodval inom vetenskapen
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.