Industriell ekologi, 6 hp

Industrial Ecology, 6 credits

TKMJ10

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2022. Ersätts av TKMJ55.

Huvudområde

Energi- och miljöteknik Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Joakim Krook

Studierektor eller motsvarande

Niclas Svensson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 54 h
Rekommenderad självstudietid: 106 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Energiteknik) 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Energiteknik) 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Energiteknik) 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Energiteknik) 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Energiteknik) 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Energiteknik) 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Energiteknik) 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Energi- och miljöteknik) 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping O
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 8 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6IKEA Högskoleingenjör i kemisk analysteknik 6 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram 2 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram (Environmental Innovation Management) 2 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping O
6MSUS Sustainability Engineering and Management, masterprogram 2 (VT 2017) 1 1 Engelska Linköping O

Huvudområde

Energi- och miljöteknik, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i kemisk analysteknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Industrial Engineering and Management, masterprogram
 • Sustainability Engineering and Management, masterprogram
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Särskild information

Får ej ingå i examen samtidigt som TKMJ35

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Allmäntekniska kunskaper under de två första studieåren på Tekniska Högskolan samt att Miljöteknik eller motsvarande grundläggande miljökurs är genomgången.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge deltagarna goda förutsättningar att utveckla ett proaktivt förhållningssätt till att förebygga uppkomsten av miljöpåverkan från produkter, organisationer och stora tekniska system. Detta kan ske genom att deltagarna ska kunna;

 • värdera miljöpåverkan från material- och energiflöden i ett livscykelperspektiv på termodynamisk grund och föreslå förändringar samtidigt som man är medveten om risken med så kallade problembyten
 • tillämpa materialstrategier som dematerialisering, substitution, avfallshierarkier i resonemang om olika produkter
 • beskriva användbarheten av olika verktyg och strategier för att optimera användningen av material och energi i ett livscykelperspektiv
 • analysera hur samverkan kring material- och energiresurser mellan olika aktörer kan utvecklas

Kursinnehåll

 • Materialstrategier med särskild betoning av avfall och återvinning: Dematerialisering, Transmaterialisering (substitution), Miljöanpassade val av material och substanser, Livslängd, Avfallshantering i praktiken, Avfallshierarkier, Återanvändning, Materialåtervinning, Deponier, ”Urban and Land-fill mining”, Resursdissipation, Energiperspektiv på återvinning, Exergi och entropi, Nyttiggörande av restprodukter
 • Miljösystemanalytiska verktyg och koncept med särskild betoning av flödesanalyser: Problembyten – val av verktyg, Materialflödesanalys, Totalt materialinflöde (TMR), Direkt materialinflöde (DMI), Materialintensitet, Ekologisk Ryggsäck, Ekologiskt fotavtryck, Substansflödesanalys, Livscykelanalys
 • Industriell symbios - typologi och förekomst, Eko-industriella parker, Utveckling av industriell symbios, Socio-ekonomiska sammanhang för industriell symbios
 • Affärsmässiga villkor för företag verksamma inom avfalls/ återvinningsbranschen

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar samt olika former av gruppuppgifter.

Examination

UPG1Godkända inlämningsuppgifter2 hpU, G
TEN2En skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
Aktivt deltagande i gruppuppgifter

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Miljömanagement, Resurseffektiva produkter

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Niclas Svensson

Examinator

Joakim Krook

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 54 h
Rekommenderad självstudietid: 106 h

Kurslitteratur

Industrial ecology and sustainable engineering, T.E. Graedel, B.R. Allenby, Pearson Education, ISBN: 0138140340
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Godkända inlämningsuppgifter 2 hp U, G
TEN2 En skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
Aktivt deltagande i gruppuppgifter

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Industrial ecology and sustainable engineering, T.E. Graedel, B.R. Allenby, Pearson Education, ISBN: 0138140340
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
Industriell Ekologi, materialstrategier, Miljösystemanalys, Industriell Symbios
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
kunna applicera materialstrategier, utvärdera och föreslå miljöförbättringar
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
Övningar kring materialstrategier, miljösystemanalys och industriell symbios
2.3 Systemtänkande
X
Kunna förstå systemperspektivets roll för att undvika problemskiften
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
kreativt/kritiskt tänkande kring samhällets material- och energiflöden
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Gästföreläsningar kring hur Industriell Ekologi appliceras i industrin
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Övningar
3.2 Kommunikation
X
Muntlig redovisning av övningar, skapande av poster
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Kursen ges på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
Kursens huvudfokus
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
Hur företag kan förbättra sina material- energiflöden genom nya villkor
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
Hur företag kan förändra miljöprestanda genom att införa systemperspektiv
4.4 Att konstruera produkter och system
X
Hur företag kan förändra miljöprestanda genom att införa systemperspektiv
4.5 Att realisera produkter och system
X
Hur företag kan förändra miljöprestanda genom att införa systemperspektiv
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
Hur material och energiflöden kan optimeras
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
Ingenjörens roll i att optimera material och energiflöden
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.