Resurseffektiva produkter och produktion, 6 hp

Resource Efficient Products and Production, 6 credits

TKMJ39

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mattias Lindahl

Studierektor eller motsvarande

Niclas Svensson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 54 h
Rekommenderad självstudietid: 106 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 7 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Hållbart företagande) 7 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 5 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 5 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Energiteknik) 5 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 5 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Energiteknik) 5 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 5 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Energiteknik) 5 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 5 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Energiteknik) 5 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 5 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Energiteknik) 5 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Energiteknik) 5 (HT 2017) 2 1 Svenska/Engelska Linköping V

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i energi - miljö - management

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Miljöteknik

Lärandemål

Denna kurs ger förståelse för hur mer resurseffektiva produkter och produktionssystem kan utformas. Vid avslutad kurs skall studenterna:

 • Förstå och kunna beskriva grundprinciperna för produktutveckling och miljödriven produktutveckling.
 • Förstå och kunna beskriva grundläggande koncept t ex livscykelperspektiv, livscykelkostnad, miljöeffekt, sub-optimering och funktionsförsäljning.
 • Ha förvärvat övergripande kunskap om hur produktutveckling påverkar produktens resurseffektivitet med avseende på miljöeffekter och kostnader.
 • Kunna genomföra en Miljöeffektanalys.
 • Kunna genomföra en DFM/DFA-analys.
 • Kunna genomföra en DFD-analys.
 • Förstå och kunna beskriva de vanligaste bearbetningsmetoderna inom verkstadsindustrin.
 • Förstå och kunna beskriva produktionstekniska strategier/principer för att minska miljöpåverkan vid produktionen.
 • Förstå och kunna beskriva strategier/principer som underlättar återtillverkning av produkter.
 • Förstå och kunna använda strategier/principer för att utforma mer resurseffektiva produkter och produktionssystem.

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika aspekter avseende utformning av resurseffektiva produkter och produktionssystem. Kursen belyser t ex grundprinciperna för produktionsteknik, produktutveckling och miljödriven produktutveckling, grundläggande koncept (t ex livscykelperspektiv, livscykelkostnad, miljöeffekt, sub-optimering och funktionsförsäljning) och hur produktutvecklingen, val av produktions- och återtillverkningsteknik påverkar produktens resurseffektivitet, med avseende på miljöeffekter och kostnader, under dess livscykel. Vidare tar kursen upp strategier/principer för att öka resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan vid produktion, användning och återtillverkning.

Avslutningsvis behandlas metoderna Miljöeffektanalys, DFM, DFA och DFD.

Undervisnings- och arbetsformer

Självstudier, föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

UPG2Obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter1.5 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen4.5 hpU, 3, 4, 5

Kursen examineras genom individuell salstenta samt närvaro på övningar och godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro för godkända övningar.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Niclas Svensson

Examinator

Mattias Lindahl

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 54 h
Rekommenderad självstudietid: 106 h

Kurslitteratur

Föreläsningspresentationer.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter 1.5 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4.5 hp U, 3, 4, 5

Kursen examineras genom individuell salstenta samt närvaro på övningar och godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro för godkända övningar.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Föreläsningspresentationer.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
TEN1
UPG2

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
TEN1
UPG2

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
TEN1
UPG2

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
UPG2

              
2.3 Systemtänkande
X
X
TEN1
UPG2

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
UPG2

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG2

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
TEN1
UPG2

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
TEN1
UPG2

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
TEN1
UPG2

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
TEN1
UPG2

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.