Kandidatarbete energi- och miljöteknik, 18 hp

Bachelor Thesis - Energy and Environment Engineering, 18 credits

TKMJ41

Huvudområde

Energi- och miljöteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Olof Hjelm

Studierektor eller motsvarande

Niclas Svensson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 20 h
Rekommenderad självstudietid: 460 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 6 (VT 2017) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Energi- och miljöteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i energi - miljö - management

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken.
Projektarbetet kräver kunskaper i uthålliga energisystem, miljöteknik, miljömanagement, industriell ekonomi och organisation, industriell ekologi för ökad resurseffektivitet.

Lärandemål

Kursen avser att utveckla den studerandes förmåga att med ett brett angreppssätt analysera organisationer ur energi, miljö och managementperspektiv. Särskild vikt läggs vid att studenten integrerar kunskaper från dessa tre områden för att dra slutsatser om lämpliga förändringar för att öka organisationens resurseffektivitet. Med lämpliga avses åtgärder som är miljömässigt motiverade, ekonomiskt rimliga och tekniskt och organisatoriskt möjliga att genomföra. Vikt läggs även vid att studenten ska kunna dokumentera och kommunicera viktiga resultat på ett för mottagarorganisationen lämpligt sätt.
Efter genomförd kurs ska studerande kunna

 • I grupp identifiera och individuellt redogöra för gruppens arbete om en organisations
  • Direkta och indirekta miljöaspekter på verksamhet och individuellt redogöra för gruppens slutsatser
  • Energitillförsel och -användning
  • Organisatoriska förutsättningar för verksamhetens energi- och miljöprestanda
 • I grupp utforma, analysera och utvärdera tekniska och organisatoriska lösningar som syftar till att förbättra organisationens miljöprestanda, utföra osäkerhetsanalyser, samt individuellt redogöra för gruppens arbete och slutsatser
 • Planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete på kandidatnivå
 • Tillämpa och integrera kunskaper förvärvade under studietiden i det självständiga arbetet
 • I grupp och individuellt tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet energi och miljöteknik
 • Identifiera och tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera det egna arbetet till den
 • Problematisera kring relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i relation till det egna arbetet
 • Kritiskt granska och diskutera en i tal och i skrift framlagd kandidatuppsats

Kursinnehåll

Kursen tar upp olika moment som ingår i en integrerad analys av ett företags eller annan organisations energianvändning, miljöprestanda och organisation såsom:

 • Analys av energitillförsel och -användning
 • Analys av material- och kemikalieanvändning
 • Organisationsanalys Vidare bestäms kursinnehållet individuellt för varje projektgrupp och uppsatspar i samråd med examinator, ämnesexpert eller handledare. Mer information om detta och hur kursen integreras med parallella kurser under terminen finns i kursinformationen.

  Undervisnings- och arbetsformer

  Kursen bedrivs i två delar: projekt och uppsats. I projektet arbetar grupper med ett företags- eller annat organisationskopplat projekt. Varje projekt har en styrgrupp bestående av beställare från företaget och kursledningen, samt en pool av lärare (ämnesexperter) som stöttar varje projekt. Gruppen som helhet ska rapportera och kommunicera relevanta resultat till företaget/organisationen.
  I uppsatsen skall studenterna individuellt belysa en frågeställning. Ämnet för uppsatsen väljs i samråd med kursledningen och ska baseras på det empiriska underlaget och erfarenheterna från ett eller flera projekt i kursen. Uppsatserna skrivs i par där det individuella bidraget tydligt ska framgå. Varje uppsatspar har en uppsatshandledare och en examinator, samt tillgång till ämnesexperter som efter behov kan stötta uppsatsarbetet.
  Kursen pågår hela vårterminen.

  Examination

  UPG3Reflektionsrapport0.5 hpU, G
  UPG2Gemensam syntes från projektet2.5 hpU, G
  UPG1Individuell skriftlig rapport15 hpU, G
  På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

  Betygsskala

  ,

  Institution

  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Studierektor eller motsvarande

  Niclas Svensson

  Examinator

  Olof Hjelm

  Kurshemsida och andra länkar

  www.iei.liu.se/envtech/student/kurser

  Undervisningstid

  Preliminär schemalagd tid: 20 h
  Rekommenderad självstudietid: 460 h

  Kurslitteratur

  Bestäms individuellt för varje projektgrupp/uppsatspar i samråd med examinator, ämnesexperter och handledare
 • Kod Benämning Omfattning Betygsskala
  UPG3 Reflektionsrapport 0.5 hp U, G
  UPG2 Gemensam syntes från projektet 2.5 hp U, G
  UPG1 Individuell skriftlig rapport 15 hp U, G
  På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.
  Bestäms individuellt för varje projektgrupp/uppsatspar i samråd med examinator, ämnesexperter och handledare
  I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
  I U A Moduler Kommentar
  1. ÄMNESKUNSKAPER
  1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
  X
  UPG1
  UPG2
  Miljöutredning och energikartläggning. Dessutom beroende på uppsatsämne.
  1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
  X
  X
  UPG1
  UPG2
  Miljöutredning och energikartläggning. Dessutom beroende på uppsatsämne.
  1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
  X
  X
  UPG2
  Beroende på uppsatsämne.
  1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
  
                
  1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  
                
  2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
  2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
  X
  X
  UPG1
  UPG2
  Miljöutredning och energikartläggning. Dessutom beroende på uppsatsämne.
  2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
  X
  X
  UPG1
  UPG2
  Miljöutredning och energikartläggning. Dessutom beroende på uppsatsämne.
  2.3 Systemtänkande
  X
  X
  UPG1
  UPG2
  Miljöutredning och energikartläggning. Dessutom beroende på uppsatsämne.
  2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
  X
  UPG1
  UPG2
  Projektarbete i storgrupp respektive pararbete i uppsatsskrivande.
  2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
  X
  UPG1
  UPG2
  Projektarbere i storgrupp respektive pararbete i uppsatsskrivande
  3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
  3.1 Arbete i grupp
  X
  UPG1
  UPG2
  Projektarbere i storgrupp respektive pararbete i uppsatsskrivande
  3.2 Kommunikation
  X
  UPG1
  UPG2
  Skarpt projekt gentemot extern beställare som kräver god kommunikationsförmåga såväl vid genomförande som vid redovisning
  3.3 Kommunikation på främmande språk
  
                
  4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
  4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
  X
  X
  UPG1
  UPG2
  Kursens kärna
  4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
  X
  X
  UPG1
  UPG2
  Kursens kärna
  4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
  X
  UPG1
  UPG2
  Miljöutredning och energikartläggning. Dessutom beroende på uppsatsämne.
  4.4 Att konstruera produkter och system
  X
  X
  UPG1
  UPG2
  Miljöutredning och energikartläggning. Dessutom beroende på uppsatsämne.
  4.5 Att realisera produkter och system
  
                
  4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
  
                
  5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
  5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
  X
  X
  UPG2
  Uppsatsskrivande
  5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
  
                
  5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
  X
  X
  UPG2
  Uppsatsskrivande
  5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
  X
  X
  UPG2
  Uppsatsskrivande
  5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
  X
  X
  UPG2
  Uppsatsskrivande

  Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

  Det finns inga filer att visa.