Hållbar utveckling och företagande, 6 hp

Corporate Sustainability Management, 6 credits

TKMJ51

Huvudområde

Energi- och miljöteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Ammenberg

Studierektor eller motsvarande

Carina Sundberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 38 h
Rekommenderad självstudietid: 122 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 3 (HT 2017) 1 2 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 3 (HT 2017) 1 2 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 3 (HT 2017) 1 2 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 3 (HT 2017) 1 2 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 3 (HT 2017) 1 2 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 3 (HT 2017) 1 2 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Energi- och miljöteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell

Särskild information

Får ej ingå i examen samtidigt som TKMJ15, TKMJ24 eller TKMJ28.

Rekommenderade förkunskaper

Allmäntekniska kunskaper under det första studieåret på teknisk högskola samt gymnasiets kemi.

Lärandemål

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla kunskap om organisationers hållbarhetsarbete, med fokus på företag. Vidare berör kursen viktiga förutsättningar i organisationernas omvärld som påverkar hållbarhetsfrågor och arbetet med dessa. Kursen skall framförallt leda till kunskaper om strategier och verktyg som är väsentliga för hållbarhetsarbete.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva centrala hållbarhetsproblem som kursen behandlar; vad som orsakar dem, deras betydande effekter, samt översiktligt hur de utvecklats över tiden och troliga/möjliga framtida scenarier.
 • Tillämpa ovanstående kunskaper vid verklighetsbaserade fallstudier som gäller miljösituationen, tekniska system samt organisationer.
 • Redogöra för viktiga strategier, koncept, metoder och övriga komponenter i organisationers hållbarhetsarbete, klargöra hur de förhåller sig till varandra samt varför de är viktiga i ett företags- och samhällsperspektiv.
 • Redogöra för hållbarhetsarbetet enligt ovan, men också för hur de olika komponenternas utformning och tillämpning påverkar hållbarhetsarbetets effektivitet. Detta gäller speciellt vanliga komponenter i system för hållbarhetsstyrning av företag.
 • Redogöra för viktiga krav, drivkrafter och hinder gällande företags och delvis andra organisationers hållbarhetsarbete, samt hur dessa kan hanteras.
 • Tillämpa kunskaperna ovan genom att på en övergripande nivå kritiskt analysera företags/organisationers valda strategier och tillvägagångssätt för sitt hållbarhetsarbete, exempelvis utifrån aktuell påverkan, interna förutsättningar samt marknadens krav och möjligheter.
 • Föreslå väl motiverade åtgärder för företag/organisationer när det gäller hållbarhetsarbete.
 • Skriva om hållbar utveckling och företagande (med fokus på kursinnehållet och en studerad organisation) på engelska av god kvalitet, inom ramarna för en teknisk rapport med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre delar:

 1. Introduktion till hållbar utveckling
 2. Hållbarhetsstrategisk omvärldsanalys
 3. Hållbarhetsstrategiskt arbete inom företag

Följande nyckelord exemplifierar innehållet: hållbar utveckling; miljöproblem; miljöhistoria; tekniska system och miljöfrågor; breda systemperspektiv; hållbarhetspolitik, lagstiftning; miljöekonomi; etik, affärsetik; hållbarhetsstrategiskt arbete; verktyg i hållbarhetsarbetet; ledningssystem och hållbarhet; kommersiellt hållbarhetsarbete; hållbara affärsmodeller; organisation, lärande och utveckling. 

Undervisnings- och arbetsformer

En viktig del handlar om orientering inom hållbart företagande (corporate sustainability management), inklusive att introducera väsentliga begrepp och koncept. För detta ändamål är föreläsningar och kurslitteratur centrala. Två obligatoriska uppgifter kompletterar, för att bidra till aktivitet och tillämpning. Uppgifterna genomförs gruppvis. Det handlar dels om en miljörelaterad fallstudie (Upg 1) och dels om ett projekt där företags hållbarhetsarbete studeras (Upg 2). Uppgifterna innefattar skriftlig (även på engelska) och muntlig redovisning. För att underlätta och kunna bedöma grupparbetet ingår obligatoriska schemalagda moment (t ex seminarier, handlednings- och/eller redovisningstillfällen) samt självvärdering. 

Examination

TEN1Skriftlig tentamen3.5 hpU, 3, 4, 5
UPG2Gruppuppgift2 hpU, G
UPG1Gruppuppgift0.5 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser:

Industriell ekologi, Resurseffektiva produkter och produktion, Biofuels for Transportation, m fl

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Carina Sundberg

Examinator

Jonas Ammenberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 38 h
Rekommenderad självstudietid: 122 h

Kurslitteratur

Ammenberg, J., 2012, Miljömanagement. Studentlitteratur. Lund.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 3.5 hp U, 3, 4, 5
UPG2 Gruppuppgift 2 hp U, G
UPG1 Gruppuppgift 0.5 hp U, G
Ammenberg, J., 2012, Miljömanagement. Studentlitteratur. Lund.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.