Styrmedel inom energisystemområdet, 6 hp

Energy Policy Instruments, 6 credits

TMES32

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2019. Ersätts av TMES32.

Huvudområde

Energi- och miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Patrik Rohdin

Studierektor eller motsvarande

Shahnaz Amiri

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 38 h
Rekommenderad självstudietid: 122 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 9 (HT 2018) 1 3 Svenska Linköping, Valla V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Systemverktyg för hållbar utveckling) 9 (HT 2018) 1 3 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Energi- och miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i energi - miljö - management

Särskild information

Ges ej 2017

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskap kring styrmedel mot effektivare energianvändning och ökad andel förnyelsebar energi, samt baserad på denna kunskap erhålla färdigheter att kritiskt granska och utvärdera styrmedel inom energisystemområdet. För att uppnå syftet förväntas studenten bland annat erhålla förståelse för de underliggande principerna för hur ett land i en marknadsekonomi fattar beslut rörande styrmedel inom energi, identifiera de styrmedel inom energisystemområdet som idag är i funktion inom EU och i Sverige och hur de inbördes påverkar varandra samt kunna redogöra för hur beslut på nationell- och EU-nivå rörande styrmedel för energi genomförs. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och reflektera över hur beslut fattas kring styrmedel in om energisystemområdet
 • beskriva funktionen för de styrmedel som är aktuella kring energieffektivisering och förnyelsebar energi
 • analysera och utvärdera styrmedel inom energisystemområdet
 • kritiskt granska och värdera vetenskapliga publikationer inom energisystemområdet
 • kommunicera resultatet av sitt lärande inom kursens områden såväl muntligt som skriftligt

 

Kursinnehåll

Under kursen kommer studenten att på olika sätt träna sin förmåga i att kritiskt granska och själva utvärdera styrmedel inom energisystemområdet. Olika delar av den vetenskapliga forskningsdiskursen presenteras. Deltagarna läser forskningsrapporter, böcker, och vetenskapliga artiklar etc., och granskar dessa kritiskt. Deltagarna gör även utvärdering av styrmedel inom energisystemområdet och skriver texter inom ämnet styrmedel inom energisystemområdet.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier, arbeten i grupp och individuellt, samt egen inläsning av litteratur. Deltagande vid seminarer, tentamen, samt inlämning av de i kursen ingående projektuppgifterna är obligatoriska.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG2Obligatoriska seminarieuppgifter2 hpU, G
UPG1Obligatoriska inlämningsuppgifter2 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen2 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Shahnaz Amiri

Examinator

Patrik Rohdin

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 38 h
Rekommenderad självstudietid: 122 h

Kurslitteratur

Textböcker inom området samt artiklar. Skrifter från Energisystem, IEI.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Obligatoriska seminarieuppgifter 2 hp U, G
UPG1 Obligatoriska inlämningsuppgifter 2 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 2 hp U, 3, 4, 5
Textböcker inom området samt artiklar. Skrifter från Energisystem, IEI.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.