Fluidmekanisk systemteknik, avancerad kurs, 6 hp

Fluid power systems, advanced course, 6 credits

TMHP06

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Liselott Ericson

Studierektor eller motsvarande

David Lundström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 51 h
Rekommenderad självstudietid: 109 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 8 (VT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Mekatronik) 8 (VT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 2 (VT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram (Mekatronik) 2 (VT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i maskinteknik
 • Masterprogram i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Fluidmekanisk systemteknik, Reglerteknik

Lärandemål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om hydraulisksystemkonstruktion. Efter kursen ska studenten

 • kunna analysera och diskutera fluida energiöverföringssystem med avseende på prestanda, energiförbrukning, styrbarhet och dynamiska egenskaper.
 • kunna modellera och genomföra dynamiska analyser av hydrauliska system.
 • kunna skapa och tillämpa beräkningsunderlag för komponentval och systemdesign.
 • kunna redogöra för komponentfunktioner och komponentkarakteristik inom området hydraulisk energiöverföring.
 • kunna beakta miljöaspekter och ergonomiskt lämpliga lösningar.
 • genomföra laborativa experiment och presentera experiment och resultat skriftligt.
 • kunna tillgodogöra sig och redogöra för forskningslitteratur inom relevanta tidskrifter.

Kursinnehåll

Hydraulmaskiner: Konstruktiv uppbyggnad av olika pump-motortyper. Förlustanalyser – verkningsgradsmodeller. Flödespulsationer. Reglerdon av variabla hydraulmaskiner. Dynamiska egenskaper hos hydraulmaskiner. Simulering och optimering av hydraulmaskiner.

Transmissionssystem: Mobila och industriella tillämpningar. Helhydrauliska och hydraulmekaniskt uppdelade transmissionstyper - reglerprinciper och dynamiska egenskaper. Servosystem för styrning av varvtal och moment. Simulering av transmissionssystem.

Ventilstyrda hydrauliska system: Stationära och dynamiska egenskaper hos tryck- och flödesreglerande ventiler. Mobila och industriella systemtillämpningar. Öppna respektive slutna system. Lastkännande hydraulsystem. Simulering av ventilstyrda system.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

UPG1Vetenskaplig artikel1.5 hpU, G
LAB1Laborationer1 hpU, G
UPG2Inlämningsuppgifter3.5 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser

TMMS13 - Elektrohydrauliska system
TMPM06 - Projektkurs avancerad - Mekatronik

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Kompendier

 • Formula Book: Hydraulic and Pneumatics
  LiTH, 2016

Övrigt

 • Diverse litteratur och laborations PM tillgängligt på kurshemsidan.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Vetenskaplig artikel 1.5 hp U, G
LAB1 Laborationer 1 hp U, G
UPG2 Inlämningsuppgifter 3.5 hp U, 3, 4, 5

Kompendier

Formula Book: Hydraulic and Pneumatics

LiTH, 2016

Övrigt

Diverse litteratur och laborations PM tillgängligt på kurshemsidan.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG1
LAB1
UPG2

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
X
UPG1

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
UPG2

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
UPG1
LAB1

              
2.3 Systemtänkande
X
UPG1
UPG2

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
UPG1
UPG2

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X

              
3.2 Kommunikation
X
UPG1
UPG2

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
UPG1
UPG2

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
LAB1

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.