Disruptive Technologies, 6 hp

Disruptive Technologies, 6 credits

TMKA09

Huvudområde

Design

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marie Bengtsson

Studierektor eller motsvarande

Mikael Axin

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6MDES Design, masterprogram 3 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping, Valla O/V

Huvudområde

Design

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Design, masterprogram

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen. Framgångsrikt godkänd hållbara strategier och / eller Studio 1. För icke-program valfria studenter, en relaterad kandidatexamen eller motsvarande nivå, som företag, design eller hållbarhet.

Lärandemål

Vissa teknologier skapas för att initiera förändring. Andra teknologier börjar som något oansenligt som sedan visar sig få stort inflytande och förändrar marknader och samhällen. Omstörtande teknologier (disruptive technologies) och deras utbredning är svåra att förutse, men går att förstå i efterhand. Innovativa organisationer som investerar i nya teknikområden och hoppas skapa nästa omstörtande teknologi möter här ett dilemma. Ju längre tidshorisont desto svårare är det att förutse vilken kunskap och teknologi som kommer att vara relevant och viktig, men eftersom kunskapen som ligger till grund för teknologin tar tid att utveckla kan beslut om investeringar inte vänta tills relevansen visat sig. Mer omfattande förändringar kan kräva helt nya tekniska lösningar, med åtföljande samhälls- och marknadsövergångar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- beskriva och förklara system och aktörers roll i teknikrelaterade övergångar

- beskriva och förklara hur och varför omstörtande teknologier uppstår och hur de påverkar (och påverkas av) såväl etablerade organisationer som nystartad entreprenöriell verksamhet.

-använda kartläggningstekniker för att utföra en systemnivåanalys av tekniktrender och deras potentiella inflytande på designaktiviteter med särskild tonvikt på hållbarhet.

Kursinnehåll

Studenter kommer analysera historisk omstörande teknik och samhälls- / marknadsövergångar och göra en fallstudie med målet att kartlägga en intressant framtida hållbar övergång med den medföljande framtida tekniken.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen baseras på föreläsningar och seminarier. Studenter kommer att jobba med fallstudier om omstörtande teknik och skriva egna fall på en specifik omstörtande teknik.

Examination

UPG3Skriftlig fallrapport3 hpU, 3, 4, 5
UPG2Teknikutforskning1.5 hpU, G
UPG1Reflektion av litteraturen1.5 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business 

by Clayton M. Christensen. Supplemented with research articles. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Mikael Axin

Examinator

Marie Bengtsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Skriftlig fallrapport 3 hp U, 3, 4, 5
UPG2 Teknikutforskning 1.5 hp U, G
UPG1 Reflektion av litteraturen 1.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.