Disruptive Technologies, 6 hp

Disruptive Technologies, 6 credits

TMKA09

Huvudområde

Design

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marie Bengtsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Nåbo

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2024) 1, 2 3, 1 Engelska Linköping, Valla V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 7 (HT 2024) 1, 2 3, 1 Engelska Linköping, Valla V
6MDES Design, masterprogram 3 (HT 2024) 1, 2 3, 1 Engelska Linköping, Valla O/V

Huvudområde

Design

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling
 • Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management
 • Masterprogram i design

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen, eller motsvarande nivå, inom design, hållbarhet, industriell ekonmi eller motsvarande.

Lärandemål

Vissa teknologier skapas för att initiera förändring. Andra teknologier börjar som något oansenligt som sedan visar sig få stort inflytande och förändrar marknader och samhällen. Omstörtande teknologier (disruptive technologies) och deras utbredning är svåra att förutse, men går att förstå i efterhand. Innovativa organisationer som investerar i nya teknikområden och hoppas skapa nästa omstörtande teknologi möter här ett dilemma. Ju längre tidshorisont desto svårare är det att förutse vilken kunskap och teknologi som kommer att vara relevant och viktig, men eftersom kunskapen som ligger till grund för teknologin tar tid att utveckla kan beslut om investeringar inte vänta tills relevansen visat sig. Mer omfattande förändringar kan kräva helt nya tekniska lösningar, med åtföljande samhälls- och marknadsövergångar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- beskriva och förklara system och aktörers roll i teknikrelaterade övergångar

- beskriva och förklara hur och varför omstörtande teknologier uppstår och hur de påverkar (och påverkas av) såväl etablerade organisationer som nystartad entreprenöriell verksamhet.

-använda kartläggningstekniker för att utföra en systemnivåanalys av tekniktrender och deras potentiella inflytande på designaktiviteter med särskild tonvikt på hållbarhet.

Kursinnehåll

Studenter kommer analysera historisk omstörande teknik och samhälls- / marknadsövergångar och göra en fallstudie med målet att kartlägga en intressant framtida hållbar övergång med den medföljande framtida tekniken.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen baseras på föreläsningar och seminarier. Studenter kommer att jobba med fallstudier om omstörtande teknik och skriva egna fall på en specifik omstörtande teknik.

Examination

UPG3Skriftlig fallrapport3 hpU, 3, 4, 5
UPG2Teknikutforskning1.5 hpU, G
UPG1Reflektion av litteraturen1.5 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Böcker


 • The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business by Clayton M. Christensen. Supplemented with research articles. 
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Skriftlig fallrapport 3 hp U, 3, 4, 5
UPG2 Teknikutforskning 1.5 hp U, G
UPG1 Reflektion av litteraturen 1.5 hp U, G

Böcker

The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business by Clayton M. Christensen.

Supplemented with research articles. 

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.