Strukturdynamik, 6 hp

Vibration Analysis of Structures, 6 credits

TMME40

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Stålhand

Studierektor eller motsvarande

Peter Schmidt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 9 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 9 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 9 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 9 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 9 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 9 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 9 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 9 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 9 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 9 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 9 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Maskinteknik) 9 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Flygteknik) 7 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 3 (HT 2017) 1 3 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Mechanical Engineering, masterprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Mekanik, samt grundläggande kurser i matematik, hållfasthetslära och konstruktionsteknik.

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge studenten förtrogenhet med de grundläggande lagarna inom strukturdynamiken och färdighet att självständigt tillämpa lagarna på konkreta strukturdynamiska problem. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Modellera enkla och mer komplexa mekaniska system.
 • Definitioner av grundläggande begrepp inom strukturdynamiken ,såsom hastighet, acceleration, energi, frekvens, period, dämpfaktor, systemfunktion och systemsvar.
 • Använda modalanalys, approximativa och exakta metoder för att lösa egenvärdesproblem, och därmed kunna bestämma frekvenser och egenmoder för olika strukturelement.
 • Använda Hamiltons princip och Lagranges ekvationer för att få de styrande differentialekvationerna för en struktur och lösa dessa analytiskt eller numeriskt med hjälp av MATLAB.
 • Bestämma typ av stablitet analytiskt för enklare icke-linjära system.
 • Utföra enklare härledningar av satser inom strukturdynamiken.

Kursinnehåll

Kort repetition av Newtons lagar. System med en och flera frihetsgrader. Metoder för bestämning av egenfrekvenser. Modalanalys. Diskreta och kontinuerliga system (dämpade och odämpade), ortogonala och normala koordinater. D´Alemberts princip, Lagranges ekvationer för linjära system. Approixmativa metoder för kontinuerliga system. Finita element metoden. Icke-linjära system, stabilitetskriterier, geometriska metoder, perturbationsmetoder. Olika beräkningstekniker, överföringsmatriser, diskreta tidssystem, Runge-Kutta metoder.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen meddelas genom storseminarier.

Examination

UPG2Inlämningsuppgifter6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Peter Schmidt

Examinator

Jonas Stålhand

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Meirovitch, L, Elements of Vibration Analysis
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgifter 6 hp U, 3, 4, 5

Kompletterande litteratur

Böcker

Meirovitch, L, Elements of Vibration Analysis
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
Linjär algebra, matematisk analys
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
Problemformulering, modellering, problemlösning
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X

              
3.2 Kommunikation
X
Skriftlig rapport
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.