Strukturdynamik, 6 hp

Vibration Analysis of Structures, 6 credits

TMME40

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Stålhand

Studierektor eller motsvarande

Peter Schmidt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6MAER Aeronautical Engineering, masterprogram 3 (HT 2019) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2019) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Flygteknik) 7 (HT 2019) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Tillämpad mekanik) 7 (HT 2019) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 3 (HT 2019) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram (Tillämpad mekanik) 3 (HT 2019) 1 3 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Aeronautical Engineering
 • Masterprogram i Mechanical Engineering
 • Civilingenjör i maskinteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Mekanik, samt grundläggande kurser i matematik, hållfasthetslära och maskinelement.

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge studenten förtrogenhet med de grundläggande lagarna inom strukturdynamiken och färdighet att självständigt tillämpa lagarna på konkreta strukturdynamiska problem. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • modellera enkla och mer komplexa mekaniska system;
 • definitioner av grundläggande begrepp inom strukturdynamiken, till exempel hastighet, acceleration, energi, frekvens, period, och dämpfaktor;
 • använda modalanalys, lösa egenvärdesproblem, och kunna bestämma frekvenser och egenmoder för olika strukturelement;
 • använda Lagranges ekvationer för att ta fram de styrande differentialekvationerna för ett svängande system,
 • lösa de styrande differentialekvationerna analytiskt och numeriskt;
 • göra enklare analyser av stablitet för icke-linjära system;
 • utföra enklare härledningar av satser inom strukturdynamiken.

 

Kursinnehåll

Modellering av svängande system. Härledning av styrande differentialekvationer med Newtons lager och Lagranges ekvationer för linjära system. System med en och flera frihetsgrader. Analytisk lösning av fria och dämpade svängningar, samt av harmoniska och allmänna tvungna svängningar. Metoder för bestämning av egenfrekvenser. Modalanalys. Diskreta och kontinuerliga system. Approximativa metoder samt finita element metoden.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och lektioner samt datorlaborationer.

Examination

UPG2Inlämningsuppgifter6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Peter Schmidt

Examinator

Jonas Stålhand

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Inman, J.D., Engineering Vibrations 4
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgifter 6 hp U, 3, 4, 5

Böcker

Inman, J.D., Engineering Vibrations 4
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
Linjär algebra, matematisk analys
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
Hållfasthetslära, mekanik
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
UPG2
Problemformulering, modellering, problemlösning
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X

              
3.2 Kommunikation
X
UPG2
Skriftlig rapport
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.