Muskuloskelettär biomekanik och rörelseapparaten, 6 hp

Musculoskeletal Biomechanics and Human Movements, 6 credits

TMME67

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Joakim Holmberg

Studierektor eller motsvarande

Peter Schmidt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6MBME Biomedical Engineering, masterprogram 3 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 7 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Tillämpad mekanik) 7 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 7 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 3 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram (Tillämpad mekanik) 3 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling
 • Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management
 • Civilingenjörsprogram i medicinsk teknik
 • Civilingenjörsprogram i maskinteknik
 • Masterprogram i medicinsk teknik
 • Masterprogram i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurser i analys, algebra och mekanik (eller motsvarande fysikkurs).

Lärandemål

Kursen syftar till att från ett mekaniskt/matematiskt perspektiv, med tillämpning av ingenjörsmässiga principer, ge förståelse för vilka belastningar rörelseapparaten utsätts vid såväl dagliga aktiviteter som vid mer fysiskt krävande aktiviteter. Detta ger kunskap för att kunna ta hänsyn till människan och hennes interaktion med omgivningen, exempelvis vid produktutveckling. Kursen ger också en introduktion till analys av idrottsprestationer och skadeproblematik med avseende på rörelseapparaten. Efter godkänd kurs kan studenten:

•    samla in, tolka och analysera kinematiska och kinetiska variabler från rörelseapparaten vid fysiskt aktivitet;

•    förenkla och modellera rörelseapparaten som ett muskuloskelettärt system genom att tillämpa samband inom teknisk mekanik;

•    använda programvara för biomekanik och simulera ett muskuloskelettärt system;

•    förstå varför ett muskuloskelettärt system (människan) kan bli en del av produktutvecklingsprocessen;

•    förstå varför rörelseapparaten kan bli överbelastad vid fysiskt krävande aktiviteter och de medicinska problem det kan medföra. 

Kursinnehåll

Biomekaniska mätsystem, flerkroppsmekanik, muskelfysiologi, rörelseapparatens anatomi, och simuleringsteknik.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen struktureras kring ett antal lärarledda datorövningar som kompletteras med stödjande föreläsningar, laborationer och handledning. Datorövningarna är en del av det examinerande projekt som löper under hela kursens gång.

Examination

PRA1Skriftlig rapport av projektarbete3 hpU, 3, 4, 5
TEN1Skriftlig tentamen3 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Kompendier

 • Peter Christensen, Computational rigid body mechanics

Övrigt

 • Föreläsningsanteckningar
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Skriftlig rapport av projektarbete 3 hp U, 3, 4, 5
TEN1 Skriftlig tentamen 3 hp U, 3, 4, 5

Kompendier

Peter Christensen, Computational rigid body mechanics

Övrigt

Föreläsningsanteckningar
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
TEN1
Anatomi (I), Linjär algebra (A)
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
PRA1
TEN1
Biomekanisk mätteknik (A), Mekanik (A)
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
PRA1
TEN1
Muskelfysiologi (U), Modellering av flerkroppssystem (A)
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1
TEN1
Muskuloskelettär modellering och simulering (A)
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
PRA1
TEN1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande
X
PRA1
TEN1

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA1
TEN1
Förstå modellbegreppet och värdera resultat
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA1

              
3.2 Kommunikation
X
PRA1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
PRA1
TEN1
Grupparbete där nästan alla måste kommunicera på annat språk än modersmålet
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA1

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
PRA1

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
PRA1

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.