Konstruktionsmaterial, 6 hp

Engineering Materials, 6 credits

TMMI18

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ru Lin Peng

Studierektor eller motsvarande

Mikael Segersäll

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 60 h
Rekommenderad självstudietid: 100 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IMAS Högskoleingenjör i maskinteknik 4 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping O

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i maskinteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Kursen ger tillfälle till att lära in grundläggande kunskaper om konstruktionsmaterial, som innebär kännedom om huvudmaterialgrupper, deras uppbyggnad och kopplingen mellan struktur - process - egenskaper, samt insikt om hur material väljs och används i konstruktioner. Efter kursen ska den studerande kunna:

 • Beskriva materialuppbyggnaden hos ett konstruktionsmaterial på olika strukturnivåer
 • Förklara mekaniska egenskaper hos metalliska och polymera material utifrån deras struktur
 • Beskriva och tolka mikrostrukturen som erhålls av fasomvandling vid jämvikt, samt vid avvikelse från jämvikt.
 • Förstå och beskriva hur egenskaperna hos ett metalliskt material kan modifieras med hjälp av olika tillverkningsprocesser som påverkar struktur hos materialet
 • Återge inverkan av temperatur och miljö på ett materials beteende
 • Analysera och diskutera ett redan gjort materialval till en konstruktion utifrån de materialkunskaper som introduceras inom kursen.
 • Använda vetenskapliga artiklar som referensmaterial

 

Kursinnehåll

Huvudmaterialklasser, atombindningar, mekaniska egenskaper och provningsmetoder.
Metalliska material: kristallstruktur, kristallfel, mekanismer och metoder för härdning, diffusion och sätthärdning, brottbeteende, stelning av metallsmälta, fasdiagram, fasomvandling i fast tillstånd, stål, gjutjärn, lätta legeringar, superlegeringar, värmebehandling, korrosion.
Polymera material: grundläggande struktur och egenskaper, glasomvandling hos termoplaster.
Gruppuppgift om att analysera och motivera redan utfört materialval

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer, vilka tillsammans skall ge förståelse och förmåga att analysera problem av materialteknisk natur.

Examination

LAB1Laboration och ett mindre projektarbete3 hpU, G
TEN1En skriftlig tentamen3 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Mikael Segersäll

Examinator

Ru Lin Peng

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/kmt/education/undergraduatecourses-tmmi18

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 60 h
Rekommenderad självstudietid: 100 h

Kurslitteratur

The Science and Engineering of Materials, Donald R. Askeland, Pradeep P. Phule, Wendelin J. Wright, Sixth Edition, SI, 2011.
Laborationsanvisningar.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboration och ett mindre projektarbete 3 hp U, G
TEN1 En skriftlig tentamen 3 hp U, 3, 4, 5
The Science and Engineering of Materials, Donald R. Askeland, Pradeep P. Phule, Wendelin J. Wright, Sixth Edition, SI, 2011. <br>Laborationsanvisningar.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB1

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
Gruppuppgift om materialval
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
Laborationer
2.3 Systemtänkande
X
Gruppuppgift om materialval
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1
Laborationer, grupparbete och rapportskrivning
3.2 Kommunikation
X
LAB1
Laborationer, grupparbete och rapportskrivning
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.