Mekanik fk, 6 hp

Engineering Mechanics, Advanced course, 6 credits

TMMI71

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IMAS Högskoleingenjör i maskinteknik 5 (HT 2018) 2 2 Svenska Linköping V

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurser i analys, algebra, mekanik och CAD

Lärandemål

Kursen syftar till att ge den studerande förtrogenhet med de grundläggande lagarna i den klassiska mekaniken samt förmåga att självständigt tillämpa lagarna på konkreta mekaniska problem. Kursen ger också en introduktion till modellering och simulering av mekaniska system med hjälp av ändamålsenlig programvara. Efter kursen ska den studerande kunna:

• defniera grundläggande begrepp inom mekaniken, såsom kraftbegreppet, momentbegreppet, mekanisk jämvikt, masscentrum, hastighet, acceleration, vinkelhastighet, vinkelacceleration, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, tröghetsmoment, impuls och impulsmoment

• teckna uttryck för och även beräkna ovanstående storheter i tre dimensioner

• utföra friläggningar i tre dimensioner;
• beräkna de laster som verkar på mekaniska system i statisk och dynamisk jämvikt i tre dimensioner

• formulera och lösa problem rörande statik och dynamik i tre dimensioner

• använda programvara för mekaniksimulering

• identifera uppenbart orimliga resultat.

Kursinnehåll

Statik i tre dimensioner: kraft- och momentjämvikt. Stela kroppens dynamik i tre dimensioner: derivering av en vektor i rörliga koordinater, rörelsemängdsmoment, tröghetsmatrisen, Eulers rörelselagar, dynamisk obalans, gyro. Simulering: modellering av erkroppssystem, inversdynamik, hantering av programvara för mekaniksimulering

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och datorövningar.

Examination

UPG1Godkända individuella beräkningsuppgifter6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Meriam J.L. & Kraige L.G.: Engineering Mechanics, STATICS & DYNAMICS (båda volymerna), SI-version, Wiley.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Godkända individuella beräkningsuppgifter 6 hp U, 3, 4, 5
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
kursinfo2018_tmmi71 kursinfo2018_tmmi71.pdf