Experimentell maskinteknik, 6 hp

Experimental Mechanical Engineering, 6 credits

TMMT04

Huvudområde

Produktutveckling Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mikael Axin

Studierektor eller motsvarande

Mats Nåbo

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 2 (VT 2021) 1, 2 1, 1 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Produktutveckling, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Linjär algebra, termodynamik, CAD.

Lärandemål

Kursen avser att ge förståelse och färdigheter i att genomföra, dokumentera och analysera experiment inom området maskinteknik. Lärandemålen för kursen verkställs genom att studenten:

 • kan känna igen och redogöra för maskintekniska grundprinciper i experiment.
 • kan använda fysikaliska storheter inom det maskintekniska området och kan redogöra för de bakomliggande fenomen som både historiskt och samtida utgör grunden för ingenjörsmässig kvantifiering av egenskaper i maskiner.
 • kan sammanställa och redogöra för information ur experiment genom användning av modern mätteknik, statistik och utvärdering.

Färdighetsmålen syftar till att ge studenten förmåga:

 • att uppvisa god skicklighet i användningen av mätmetoder och instrument typiska för verkstadsarbete, produktionskontroll och enklare mätdatainsamling.
 • att kunna utforma och genomföra ett experiment på ett vetenskapligt sätt.
 • att kunna genomföra experiment på ett säkert sätt och i enlighet med gällande direktiv.
 • att kunna dokumentera, rapportera och förmedla uppnådda resultat på ett ingenjörsmässigt adekvat sätt. 

Kursinnehåll

Grundläggande teori: Mekaniska principer för till exempel kraft, moment, energi, rörelse, temperatur och materialpåverkan. Statistiska mått i matematisk formulering. Observationers utfall, noggrannhet och varians.
Materialegenskaper i ingenjörsmässig tillämpning.
Datorbaserad mätteknik: Handhavande och funktion av olika elektriska och mekaniska mätinstrument så som mikrometer, indikator, multimeter och oscilloskop. Handhavande av samplad information i datorbaserade mätdatainsamlingssystem.
Dokumentation och sammanställning av observationer. Spårbarhet och kalibrering.
 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen utgörs av sex stycken moduler som belyser olika delar av det maskintekniska området och där respektive modul kan innehålla en eller flera laborationer. Inom de sex modulerna sker undervisningen i form av föreläsningar/seminarier/laborationer som belyser området experimentell maskinteknik och där även ämnen som till exempel vetenskaplighet, mätteknik, statistik och säkerhet kan tas upp.
I några av modulerna kommer själva experimenten inte att finnas tillgängliga i färdig form utan en förberedelse krävs för att tillreda uppkopplingen innan experimentet kan påbörjas. Beroende på modul sker redovisningen form av skriftlig rapport, poster, digitala media eller genom en muntlig redovisning.

Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

LAB6Modul 61 hpU, G
LAB5Modul 51 hpU, G
LAB4Modul 41 hpU, G
LAB3Modul 31 hpU, G
LAB2Modul 21 hpU, G
LAB1Modul 11 hpU, G

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Mats Nåbo

Examinator

Mikael Axin

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Information från föreläsningar.

  Tillgängliggörs via Lisam.

 • Laborationshandledningar

  Tillgängliggörs via Lisam.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB6 Modul 6 1 hp U, G
LAB5 Modul 5 1 hp U, G
LAB4 Modul 4 1 hp U, G
LAB3 Modul 3 1 hp U, G
LAB2 Modul 2 1 hp U, G
LAB1 Modul 1 1 hp U, G

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Övrigt

Information från föreläsningar.

Tillgängliggörs via Lisam.

Laborationshandledningar

Tillgängliggörs via Lisam.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB1
LAB2
LAB3
LAB4
LAB5
LAB6

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
LAB2
LAB3
LAB4
LAB5
LAB6

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
LAB2
LAB3
LAB4
LAB5
LAB6

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB1
LAB2
LAB3
LAB4
LAB5
LAB6

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
LAB2
LAB3
LAB4
LAB5
LAB6

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1
LAB2
LAB3
LAB4
LAB5
LAB6

              
3.2 Kommunikation
X
X
LAB1
LAB2
LAB3
LAB4
LAB5
LAB6

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.