Aircraft Aerodynamics - Project Course, 6 hp

Aircraft Aerodynamics - Project Course, 6 credits

TMMV26

Huvudområde

Flygteknik Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Roland Gårdhagen

Studierektor eller motsvarande

Roland Gårdhagen

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MAER Aeronautical Engineering, masterprogram 3 (HT 2021) 2 - Engelska Linköping O/V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Flygteknik) 9 (HT 2021) 2 - Engelska Linköping O/V

Huvudområde

Flygteknik, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Masterprogram i flygteknik

Förkunskapskrav

Denna kurs avslutar en masterprofil på M- och AER-programmet och kräver att studenten redan har klarat förberedande profilkurser. Examinator/studierektor kontrollerar före kursstart att kursdeltagare har tillräckliga förkunskaper, se under rubriken Rekommenderade förkunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Aerodynamik, Aerodynamik fk, Beräkningsmetoder i strömningslära, Tekniska system, Flygplansprojektering, Prototype Realization - Project Course

Lärandemål

Målet är att under kursen utveckla kunskaper för att kunna genomföra en aerodynamisk analys av ett designkoncept. Arbetet genomförs i projektform och inkluderar även planering av projektet. Efter kursen skall studenten

 • från ett designkoncept kunna ta fram en modell för aerodynamisk analys för vidare designförbättringar.
 • tillämpa CFD som ett verktyg för aerodynamisk analys.
 • definiera och modellera aerodynamiska konfigurationer.
 • kunna analysera och presentera resultaten från analysen på ett vetenskapligt sätt.
 • ha förmåga att planera och genomföra arbetet på ett effektivt sätt.

Kursinnehåll

I kursen struktureras och omsätts teori och metodik från tidigare kurser med syfte att genomföra en aerodynamisk analys av ett koncept. Relevanta förbättringar baserade på analysen utvärderas och presenteras. Övergripande strukturering och planering av arbetet för att kunna genomföra projektet på utsatt tid.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen genomförs i projektform med regelbundna möten. Ämnesspecifika föreläsningar vid behov. Resultatet är presenteras muntligt och skriftligt.

Examination

PRA1Projektarbete6 hpU, G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Material från tidigare kurser

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Roland Gårdhagen

Examinator

Roland Gårdhagen

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projektarbete 6 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Kunskaper från grundnivå förväntas kunna användas.
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
Kunskaper från bl a kurser i CFD och aerodynamik används.
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X

              
2.3 Systemtänkande
X

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Studenten förväntas ta ansvar och själv aktivt driva projektet framåt.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X

              
3.2 Kommunikation
X
Arbetet presenteras skriftligt och muntligt
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Kursen genomförs på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.