Projektkurs avancerad - Teknik för hållbar utveckling, 12 hp

Project Course Advanced - Technology for Sustainable Development, 12 credits

TMPE09

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2023. Ersätts av TMPM11.

Huvudområde

Energi- och miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Roland Gårdhagen

Studierektor eller motsvarande

Magnus Andersson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 20 h
Rekommenderad självstudietid: 300 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Teknik för hållbar utveckling) 9 (HT 2023) 1, 2 3, 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Energi- och miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management

Rekommenderade förkunskaper

Termodynamik, Materialteknik, Produktutveckling, Hållbara materialval, Värmeöverföring, Nya material.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge kunskap och förståelse om upplägg, planering, genomförande och presentation av projektarbeten inom områdena energi, materialteknik, termodynamik och/eller värmeöverföring. Efter genomförd kurs ska studenten:

 • Behärska identifiering, urval och tillämpning av teori- och kunskapsområden utifrån ett situationsspecifikt problem.
 • Kunna planera och genomföra ett industri- eller forskningsrelaterat projekt inom området.
 • Systematiskt integrera de kunskaper som förvärvats under studietiden för att lösa ett verkligt projekt inom området.
 • Tillämpa metod- och ämnesmässiga kunskaper inom området.
 • Analysera och utvärdera tekniska lösningar.
 • Tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den.

Kursinnehåll

Gemensamt för projekten inom ramen för denna kurs är att fokus ligger på tekniken som ska bidra till hållbar utveckling. Projektarbetet kan omfatta en kombination av övergripande analyser av materialtekniska, termodynamiska och värmeöverföringsproblem och mer ingående avancerade beräkningar av termodynamiska och energitekniska samband. Arbetet kan utföras i nära samarbete med industri, en regional aktör eller vara en del i pågående forskningsprojekt inom avdelningarna Konstruktionsmaterial eller Mekanisk värmeteori och strömningslära. Arbetet presenteras i en skriftlig rapport samt presenteras muntligt vid ett avslutande seminarium. I kursen ingår också en muntlig och skriftlig opponering på ett annat projektarbete inom kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Studenterna delas in i mindre grupper för att genomföra sina projekt. Projektet bedrivs av studenterna i samarbete med uppdragsgivaren där studenterna förväntas ta stort eget ansvar för att projektarbetet slutförs. Då kursen pågår hela höstterminen ska en halvtidsrapport lämnas in samt halvtidspresentation genomföras halvvägs i kursen. Projektet slutredovisas med en skriftlig rapport samt muntlig presentation. Med syftet att träna en kritisk och konstruktiv granskning av utredningar och akademiska rapporter inom området kommer dessutom varje grupp att opponera på annan grupp.

Examination

PRA1Projektarbete12 hpU, G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projektarbete 12 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1
Kunskap från kurser i utbildningen skall kunna användas för att lösa ett större projekt
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
Industri- och/eller forsknings-relevanta projekt och arbete med koppling till vetenskaplig artiklar
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
	 Tolkning, definition och formulering av projekt, modellering och beaktande av osäkerheter. Analys med slutsatser och rekommendationer kring uppdraget.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
PRA1
Aktivt sökande efter material
2.3 Systemtänkande
X
Helhetstänkande och prioriteringar när modeller tas fram
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
Driva projekt, hitta lösningar, tänka kreativt och kritiskt, planering av tid o t ex beräkningsresurser
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Projekt genomförs gruppvis
3.2 Kommunikation
X
PRA1
Skriftlig och muntlig presentation
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
PRA1
Kursen ges vid behov på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Samtida frågor och trender beaktas och relateras om möjligt till historik 
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA1
Tolkning av uppgift, avgränsning, målformulering. Studenterna skall leda och driva arbetet
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.