Projektkurs avancerad - Teknik för hållbar utveckling, 12 hp

Project Course Advanced - Technology for Sustainable Development, 12 credits

TMPE09

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2023. Ersätts av TMPM11.

Huvudområde

Energi- och miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Roland Gårdhagen

Studierektor eller motsvarande

Roland Gårdhagen

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 20 h
Rekommenderad självstudietid: 300 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Teknik för hållbar utveckling) 9 (HT 2021) 1, 2 3, 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Energi- och miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i energi - miljö - management

Rekommenderade förkunskaper

Termodynamik, Materialteknik, Produktutveckling, Hållbara materialval, Värmeöverföring, Nya material.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge kunskap och förståelse om upplägg, planering, genomförande och presentation av projektarbeten inom områdena energi, materialteknik, termodynamik och/eller värmeöverföring. Efter genomförd kurs ska studenten:

 • Behärska identifiering, urval och tillämpning av teori- och kunskapsområden utifrån ett situationsspecifikt problem.
 • Kunna planera och genomföra ett industri- eller forskningsrelaterat projekt inom området.
 • Systematiskt integrera de kunskaper som förvärvats under studietiden för att lösa ett verkligt projekt inom området.
 • Tillämpa metod- och ämnesmässiga kunskaper inom området.
 • Analysera och utvärdera tekniska lösningar.
 • Tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den.

Kursinnehåll

Gemensamt för projekten inom ramen för denna kurs är att fokus ligger på tekniken som ska bidra till hållbar utveckling. Projektarbetet kan omfatta en kombination av övergripande analyser av materialtekniska, termodynamiska och värmeöverföringsproblem och mer ingående avancerade beräkningar av termodynamiska och energitekniska samband. Arbetet kan utföras i nära samarbete med industri, en regional aktör eller vara en del i pågående forskningsprojekt inom avdelningarna Konstruktionsmaterial eller Mekanisk värmeteori och strömningslära. Arbetet presenteras i en skriftlig rapport samt presenteras muntligt vid ett avslutande seminarium. I kursen ingår också en muntlig och skriftlig opponering på ett annat projektarbete inom kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Studenterna delas in i mindre grupper för att genomföra sina projekt. Projektet bedrivs av studenterna i samarbete med uppdragsgivaren där studenterna förväntas ta stort eget ansvar för att projektarbetet slutförs. Då kursen pågår hela höstterminen ska en halvtidsrapport lämnas in samt halvtidspresentation genomföras halvvägs i kursen. Projektet slutredovisas med en skriftlig rapport samt muntlig presentation. Med syftet att träna en kritisk och konstruktiv granskning av utredningar och akademiska rapporter inom området kommer dessutom varje grupp att opponera på annan grupp.

Examination

PRA1Projektarbete12 hpU, G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Roland Gårdhagen

Examinator

Roland Gårdhagen

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 20 h
Rekommenderad självstudietid: 300 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projektarbete 12 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X

              
2.3 Systemtänkande
X

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
Studenten förväntas anta ett kritiskt förhållningssätt och beakta både styrkor och svagheter med metodik och resultat.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Studenten förväntas själv aktivt driva projektet framåt.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X

              
3.2 Kommunikation
X
Skriftlig och muntlig presentation
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Kursen ges vid behov på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.