Tävlingsfordonsprojekt, 6 hp

Project Course - Race Vehicle Engineering, 6 credits

TMPP02

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Peter Hallberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper från tidigare kurser under utbildningen

Lärandemål

Kursen avser att befästa kunskaper i grundutbildningen genom tillämpning på ett utvecklingsprojekt som resulterar i ett fordon som kan konkurrera i en lämplig tävlingsklass. Efter genomförd kurs skall studenten:

 • kunna använda en kravspecifikation i form av ett reglemente för att generera och värdera koncept.
 • kunna tillämpa produktmodellering för effektiv produktframtagning.
 • kunna göra en projektplanering.
 • ha erfarenhet av att arbeta i grupp med utvecklingsprojekt

Kursinnehåll

Kursen utgörs av ett projekt som avser framtagningen av ett vägfordon för tävlingsbruk enligt ett visst reglemente. Projektet bedrivs självständigt av studenterna med stöd från lärare och omfattar olika faser av produktutveckling, från problemformulering, produktmodellering, dimensionering och optimering utifrån ett reglemente och andra krav, samt genomförande av byggnation av fordonet. Projektet examineras med skriftlig rapport och muntliga presentationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av ett handlett projektarbete, som utförs i grupper. Studenterna förutsätts ta mycket stort eget ansvar för att projektarbetet slutförs. Ett projekt kan pågå under två eller flera år men en enskild student kan examineras efter ett års medverkan.

Examination

PRA1Projektarbete6 hpU, G

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Peter Hallberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projektarbete 6 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.