Six Sigma Quality, 6 hp

Six Sigma Quality, 6 credits

TMQU04

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Cronemyr

Studierektor eller motsvarande

Mårten Fristedt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Hållbart företagande) 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla O/V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla O/V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla O/V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla O/V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla O/V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla O/V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Industriell produktion) 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 8 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla O/V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram (Operations Management) 2 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram (Quality Management) 2 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla O/V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 2 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram (Industriell produktion) 2 (VT 2020) 2 2 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Industrial Engineering and Management
 • Masterprogram i Mechanical Engineering
 • Civilingenjör i energi - miljö - management
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Krav: Matematisk statistik, Offensiv kvalitetsutveckling
Önskvärt: Statistisk Kvalitetsstyrning.

Lärandemål

Kursen ska ge kunskaper om arbetssätt och metoder för process- och produktförbättringar genom Six Sigma-metodik. Six Sigma innebär att definiera och lösa avancerade problem med hjälp av avancerade statistiska och kvalitativa metoder men samtidigt att göra detta på ett sådant sätt att resultat och lösningar är väl förankrade hos ledare och medarbetare i den organisation och process som förbättras. Grunden vilar på vetenskaplig metod men den projektorienterade metoden är i sin utformning anpassad för att vara ingenjörsmässig. Efter fullgjord kurs skall teknologen kunna:

 • identifiera situationer där Six Sigma-metodiken kan ge kvalitetsförbättringar i samband med process- eller produktförbättring inom industriella och tjänsteinriktade verksamheter
 • identifiera vilka analysmetoder som är tillämpbara och lämpliga för ett givet problem
 • genomföra ett Six Sigma-projekt från problem- och målformulering till verifierad förbättring enligt DMAIC-processen
 • använda både kvalitativa och statistiska analys- och förbättringsmetoder för att utveckla lösningar till kvalitetsrelaterade problem

Kursinnehåll

Förståelse för variation, Utveckling av Six Sigma-metodik, DMAIC-processen för genomförande av förbättringsprojekt samt verktyg för de fem DMAIC-faserna:

 • DEFINE (definiera) - Formulera problem och mål (men ej lösning)
 • MEASURE (mäta) - Skaffa fakta (historiska/realtid) och avgränsa problemet
 • ANALYZE (analysera) - Hitta grundorsakerna med kvalitativa och kvantitativa metoder
 • IMPROVE (förbättra) - Genomföra robusta och bestående förbättringar
 • CONTROL (styra) - Dokumentera, utbilda, mäta och följa upp samt lämna över

  Undervisnings- och arbetsformer

  Kursen genomförs som ett Six Sigma-projekt enligt de fem faserna i DMAIC-processen. De teoretiska kursmomenten genomförs i form av föreläsningar, en-två per projektfas. Allt arbete sker i projektform där max fyra studenter arbetar i ett team. Alla team får samma uppgift men med olika data att analysera och alltså med olika grundorsaker. Varje team genomför en projektfas per vecka och får även minst en lärarledd handledning per vecka. Varje fas avslutas med inlämning, granskning och godkännande (eventuellt efter komplettering) av ett nytt kapitel i projektrapporten. Projektuppgiften är utformad som ett verkligt projekt så som det genomförs i industri eller annat företag som använder Six Sigma som processförbättringsmetod. Även en avslutande projektpresentation med s.k. poster session för studenter i andra grupper och i andra kurser ingår, samt ett gruppvis genomfört litteraturseminarium.

  Examination

  KTR1Kontrollskrivning0.5 hpU, 3, 4, 5
  UPG2Projektarbeten5.5 hpU, 3, 4, 5

  Varje team lämnar in fem rapportkapitel (ett per DMAIC-fas) vilket tillsammans bildar projektrapporten. Dessa betygssätts enligt U,3,4,5 baserat på hur väl arbetet har utförts av gruppen och på hur mycket handledning och komplettering de har behövt. Alla i gruppen får samma medelbetyg. Därefter kan eventuellt de individuella betygen korrigeras efter en individuell kontrollskrivning. Huvudfokus är dock på att lösa problemet i grupp under så verkliga omständigheter som möjligt varför gruppens prestation är den huvudsakliga grunden för betygssättningen.

  Betygsskala

  Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

  Övrig information

  Påbyggnadskurser

  Projektkurs inom Kvalitetsutveckling (med Six Sigma Green Belt-certifiering).

  Om undervisnings- och examinationsspråk

  Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

  Övrigt

  Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

  Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

  Institution

  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Studierektor eller motsvarande

  Mårten Fristedt

  Examinator

  Peter Cronemyr

  Undervisningstid

  Preliminär schemalagd tid: 50 h
  Rekommenderad självstudietid: 110 h

  Kurslitteratur

  Böcker

  • Brook, Q., (2013) Lean Six Sigma and Minitab: The Complete Toolbox Guide for All Lean Six Sigma Practitioners 4
   ISBN: 978-0954681388
  • Magnusson, K., Kroslid, D. and Bergman, B., (2003) Six Sigma The Pragmatic Approach 2 Studentlitteratur
   ISBN: 9789144028033

  Övrigt

  • Utdelat material och artiklar.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
KTR1 Kontrollskrivning 0.5 hp U, 3, 4, 5
UPG2 Projektarbeten 5.5 hp U, 3, 4, 5

Varje team lämnar in fem rapportkapitel (ett per DMAIC-fas) vilket tillsammans bildar projektrapporten. Dessa betygssätts enligt U,3,4,5 baserat på hur väl arbetet har utförts av gruppen och på hur mycket handledning och komplettering de har behövt. Alla i gruppen får samma medelbetyg. Därefter kan eventuellt de individuella betygen korrigeras efter en individuell kontrollskrivning. Huvudfokus är dock på att lösa problemet i grupp under så verkliga omständigheter som möjligt varför gruppens prestation är den huvudsakliga grunden för betygssättningen.

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 3. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 4. Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

För obligatoriska moment gäller att: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

För samtliga examinationsmoment gäller att: Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Brook, Q., (2013) Lean Six Sigma and Minitab: The Complete Toolbox Guide for All Lean Six Sigma Practitioners 4

ISBN: 978-0954681388

Magnusson, K., Kroslid, D. and Bergman, B., (2003) Six Sigma The Pragmatic Approach 2 Studentlitteratur

ISBN: 9789144028033

Övrigt

Utdelat material och artiklar.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG2
Kunskapsutveckling kring Statistiska metoderna ANOVA och DOE genom labbar och inlämningsuppgifter
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
UPG2
"Real-life" övning med DOE
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
UPG2
"Real-life" övning med DOE
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG2

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
UPG2

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
Egen problemlösning genom "real-life" övning med DOE och industricase
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
Catapult workshop i helgrupp
2.3 Systemtänkande
X
X
UPG2
Industricase samt problembaserad uppgift om hur förbättringsarbete kan bedrivas i företag "meeting the CEO"-uppgiften
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
UPG2

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG2
DOE assignment, ANOVA assignmnet, meeting the ceo, industricase
3.2 Kommunikation
X
UPG2
DOE assignment, meeting the ceo - redovisning för en fiktig företagsledare (man kliver in i ledningsrummet)
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
UPG2
DOE assignment, ANOVA assignmnet, meeting the ceo, industricase
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
UPG2
"meeting the ceo" och industricase
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
UPG2
"meeting the ceo" och industricase
4.4 Att konstruera produkter och system
X
UPG2
"meeting the ceo" och industricase
4.5 Att realisera produkter och system
X
UPG2
"meeting the ceo" och industricase
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG2

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG2

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.