Kvalitetsutveckling - projektkurs, 12 hp

Quality Management - Project Course, 12 credits

TMQU27

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Cronemyr

Studierektor eller motsvarande

Uni Sallnäs

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 280 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 9 (HT 2020) 1, 2 2, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 9 (HT 2020) 1, 2 2, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 9 (HT 2020) 1, 2 2, 4 Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 9 (HT 2020) 1, 2 2, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 9 (HT 2020) 1, 2 2, 4 Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 9 (HT 2020) 1, 2 2, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 9 (HT 2020) 1, 2 2, 4 Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 9 (HT 2020) 1, 2 2, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 9 (HT 2020) 1, 2 2, 4 Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 9 (HT 2020) 1, 2 2, 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 9 (HT 2020) 1, 2 2, 4 Engelska Linköping, Valla O
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 9 (HT 2020) 1, 2 2, 4 Engelska Linköping, Valla O
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 9 (HT 2020) 1, 2 2, 4 Engelska Linköping, Valla O
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram (Quality Management) 3 (HT 2020) 1, 2 2, 4 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Industrial Engineering and Management
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik

Särskild information

Ej generellt valbar för civing-studerande termin 7 och högre, se förkunskapskrav.

Förkunskapskrav

Denna kurs avslutar masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling på I/Ii- och M-programmen och masterprofilen Operations Management med kvalitetsinriktning på IND-programmet, och kräver att studenten redan har läst övriga förberedande profilkurser. Examinator/studierektor kontrollerar före kursstart att kursdeltagare har tillräckliga förkunskaper, se under rubriken Rekommenderade förkunskaper.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Minst två av följande kurser: Lean production, Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling, Statistisk kvalitetsstyrning, Six Sigma Quality. 
Vid Six Sigma-projekt är godkänd på kursen Six Sigma Quality ett direkt krav. 

Lärandemål

Generellt projekt 
Målet med denna projektkurs är att deltagarna skall få en djup praktisk insikt i och erfarenhet av kvalitetsutveckling inom industri- och tjänsteföretag. Genom att tillämpa tidigare kunskaper på ett strukturerat och metodiskt sätt genomför studenterna ett projekt hos en verksamhet. Efter fullgjord kurs skall studenten:

 • med ett ingenjörsmässigt systemperspektiv, självständigt kunna identifiera problem samt definiera, planera, genomföra och värdera verksamhetsutvecklingsprojekt inom kvalitetsområdet
 • kunna identifiera, samla in och analysera data som är nödvändiga för projektets genomförande
 • erhålla praktisk erfarenhet av kvalitetsarbetet i en verksamhet
 • fördjupa sina teoretiska och praktiska kunskaper i hur man bedriver ett effektivt förändrings- och förbättringsarbete
 • erhålla förmåga att skriva en projektrapport med praktiskt och vetenskapligt resultat
 • erhålla erfarenhet av arbete i grupp med ett gemensamt projekt

Six Sigma-projekt (extra information) 
Syftet med att utföra ett Six Sigma-projekt inom en extern organisation är att lösa ett återkommande problem genom att använda DMAIC-metodiken som lärs ut inom TMQU04 Six Sigma Quality. Ett avslutat projekt leder till Six Sigma Green Belt-certifiering.

Kursinnehåll

I denna kurs är det möjligt att utföra olika typer av Kvalitetsutvecklingsprojekt, t.ex. Six Sigma-projekt. För att få utföra ett Six Sigma-projekt inom en extern organisation måste man vara godkänd på kursen TMQU04 Six Sigma Quality.

Undervisnings- och arbetsformer

The course consist of a numer of seminars and a project in collaboration with a company. During the seminars, theories about research methodology, project work and specific areas related to the projects are presented. 

Note! Students should apply to the course before the summer leave in order to arrange sufficient number of projects. The course runs during the entire autumn term. 

General project 
The course implies analyzing a quality problem and providing solutions to it. The project is carried out with supervision from the course responsible and a close cooperation with a company. The course extends over two study periods. The work is carried out in groups of 2-3 people and involves a number of (not a few) whole-day visits to a company. The work concludes with the presentation of a written report. 

Six Sigma project (additional information) 
The Six Sigma project is carried out as an assignment under a process owner at an external organization together with a local Six Sigma team. Hence the students spend considerable time at the local organization. Lectures, or rather ‘coaching sessions’ consisting of reminders, tips and tricks of the trade for each phase are conducted at the university once a week. Only a few of these are mandatory according to schedule. Each phase should be approved by the process owner at the company (MBB not present) and at a toll-gate meeting at the university (with only students and MBB present). Students book toll-gate meetings with the MBB. (The course examiner has the role of MBB – Master Black Belt.)

Examination

PRA2Projektarbete inkl skriftlig och muntlig redovisning12 hpU, 3, 4, 5

Projektrapporten och genomförandet granskas och betygsätts av kursansvarig enligt U,3,4,5. 
Vid Six Sigma-projekt betygssätts varje DMAIC-fas enligt U,3,4,5 baserat på hur väl arbetet har utförts av gruppen och på hur mycket handledning och komplettering de har behövt. Gruppens betyg är sedan medelbetyget av de fem faserna.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Uni Sallnäs

Examinator

Peter Cronemyr

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 280 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Utdelade artiklar. Böcker från tidigare kurser.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA2 Projektarbete inkl skriftlig och muntlig redovisning 12 hp U, 3, 4, 5

Projektrapporten och genomförandet granskas och betygsätts av kursansvarig enligt U,3,4,5. 
Vid Six Sigma-projekt betygssätts varje DMAIC-fas enligt U,3,4,5 baserat på hur väl arbetet har utförts av gruppen och på hur mycket handledning och komplettering de har behövt. Gruppens betyg är sedan medelbetyget av de fem faserna.

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 3. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 4. Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

För obligatoriska moment gäller att: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

För samtliga examinationsmoment gäller att: Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Övrigt

Utdelade artiklar. Böcker från tidigare kurser.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
PRA2
Statistiska analyser ingår i projektet
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA2

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
PRA2
Artiklar om Six Sigma-forskning
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
PRA2
Grundorsaksanalys
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
PRA2
Försöksplanering ingår ibland, men inte alltid
2.3 Systemtänkande
X
X
PRA2
Helhetstänkande, processperspektiv
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA2
Projektarbete, leda grupp, skriva rapport
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
PRA2
Projektarbete, leda grupp, skriva rapport
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA2
Projektledning
3.2 Kommunikation
X
PRA2
Projektarbete i grupp, kontakt med processägare
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
X
PRA2
All undervisning på engelska. Utländska studenter jobbar på engelska. Alla studenter skriver på engelska.
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
PRA2
Verksamhetsanalys från praktiska frågor inom offentlig organisation handlar oftast om ekonomiska och sociala aspekter
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
PRA2
Verksamhetsanalys från praktiska frågor inom företag handlar oftast om ekonomiska, kundkrav och miljömässig hållbarhet
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA2
Ta fram förbättrade/nya system
4.4 Att konstruera produkter och system
X
PRA2
Ta fram förbättrade/nya system
4.5 Att realisera produkter och system
X
PRA2
I vissa fall realiseras systemen inom projektramen
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
PRA2
Hållbarhet nämns som en möjlig målfunktion
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA2
Huvudmålet med kursen är att planera och genomföra ett utvecklingsprojekt inom det aktuella området (det är dock inte forskning)
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA2
Huvudmålet med kursen är att planera och genomföra ett utvecklingsprojekt inom det aktuella området (det är dock inte forskning)
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA2
Huvudmålet med kursen är att planera och genomföra ett utvecklingsprojekt inom det aktuella området (det är dock inte forskning)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.