Vägprojektering, 6 hp

Road Engineering, 6 credits

TNBI85

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2022. Ersätts av TNBJ43.

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Madjid Taghizadeh

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 32 h
Rekommenderad självstudietid: 128 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IBYG Högskoleingenjör i byggnadsteknik 4 (VT 2018) 2 4 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i byggnadsteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Matematik och mekanik. Grundläggande kunskaper i geodesi.

Lärandemål

Att ge grundläggande kunskaper om utformning och byggande av vägar och gator. Efter kursen ska teknologen kunna:

 • redogöra för vägnätets och vägtrafikens betydelse för samhället
 • beskriva vägplaneringsprocessens olika skeden
 • beskriva geometrisk och konstruktiv utformning av vägar och gator
 • analysera olika funktionskrav som styr en vägs utformning
 • utföra viss projektering och redovisning av ett mindre vägprojekt
 • redogöra för olika moment i produktionsprocessen av en väg
 • redogöra för olika drift- och underhållsåtgärder

Kursinnehåll

Trafikens uppkomst och betydelse, trafikmätning, vägformgivning, geometrisk dimensionering, konstruktiv dimensionering, produktionsplanering, beläggningsarbeten, vägdrift.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och laborationer

Examination

LAB1Obligatoriska laborationer2 hpU, G
TEN1En skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Examinator

Madjid Taghizadeh

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 32 h
Rekommenderad självstudietid: 128 h

Kurslitteratur

Taghizadeh, Madjid: Kurspärm i väg- och trafikteknik
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Obligatoriska laborationer 2 hp U, G
TEN1 En skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
Taghizadeh, Madjid: Kurspärm i väg- och trafikteknik
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
Beräkningar och härledningar
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB1
TEN1
Geometrisk utformning, Dimensionering
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
TEN1
Vägutformning, dimensionering
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB1
Självständig problemlösning i laborationer
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB1

              
2.3 Systemtänkande
X
Trafikens betydelse för miljö och samhällsutveckling
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
LAB1
problemlösning
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1

              
3.2 Kommunikation
X
LAB1
Presentation av laborationer
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
TEN1
Vägtrafikssystem, vägtrafikens effekter på hälsa och miljö, Förklara MKB i vägsammanhang
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
TEN1
planerings- och projekteringsprocessen för vägar
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
LAB1
TEN1
planerings- och projekteringsprocessen för vägar
4.5 Att realisera produkter och system
X
TEN1
produktionsmetoder vid vägbyggnad
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
X
TEN1
känna till drift och underhåll av vägar
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.