Anläggningsteknik 1, 8 hp

Civil Engineering 1, 8 credits

TNBI89

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2019. Ersätts av TNBJ11.

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Dag Haugum

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 213 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IBYG Högskoleingenjör i byggnadsteknik 3 (HT 2019) 2 1+3 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjörsprogram i byggnadsteknik

Särskild information

Ersätts 2020 av TNBJ02.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge kunskaper i att lösa geotekniska grundläggningsuppgifter. Detta innebär att studenten förutom fördjupade kunskaper i geoteknik får träning i att genomföra dimensioneringar där exemplen hämtas från det geotekniska området. Kursen avgränsas till att behandla grundmurar, sponter, slänter och jordförstärkningsmetoder. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vanliga grund- och jordförstärkningsmetoder.
 • beskriva dimensioneringsförfarandet för geokonstruktioner.
 • utföra dimensioneringar av stödmurar och sponter.
 • tillämpa metoder för att beräkna stabiliteten för en slänt i jord.
 • Beskriva och tillämpa vanliga dimensioneringsmetoder inom hydraulik med tillämpning inom samhällsbyggnad
 • beskriva tillämpningsområden och begränsningar för datorbaserade beräkningsmetoder.
 • använda datorbaserade beräkningsmetoder för analys av lämplig grundläggningsmetod.

Kursinnehåll

 • Undergrundens egenskaper, geotekniska klasser, geotekniska undersökningar, undergrundens klassificering, materialegenskaper, grundläggningsmetoder, utförande och kontroll av geokonstruktioner.
 • Dimensionering av grundmurar, stödmurar och sponter.
 • Analys av släntstabilitet.
 • Presentation av jordförstärkningsmetoder.
 • Användning av datorbaserade beräkningsmetoder i geoteknik.
 • Energiekvationen vid rörströmning. Förluster och pumpar. Flöden i nät av rörledningar 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar omfattar teoretiska genomgångar av teori och förberedelser för lösning av grundläggningsuppgiften. Dataverktygen introduceras genom lösning av exempel i CAD-sal. Studenterna arbetar gruppvis med att lösa grundläggningsuppgiften. Grupperna har träffar med handledaren under arbetets gång. Uppgiften redovisas skriftligt. 

Examination

UPG1Inlämningsuppgift2 hpU, G
TEN1En skriftlig tentamen6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Geokonstruktioner (2001) Börje Rehnström Kurskompendium i Geoteknik med grundläggning (2012) sammanställt av Anders Jägryd

Steffen Häggström, Hydraulik för samhällsbyggnad, Liber, 2009

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Examinator

Dag Haugum

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 213 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgift 2 hp U, G
TEN1 En skriftlig tentamen 6 hp U, 3, 4, 5
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.