Byggnadsinformationsmodellering och GIS, 6 hp

BIM Technology and GIS, 6 credits

TNBI97

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 32 h
Rekommenderad självstudietid: 128 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IBYG Högskoleingenjör i byggnadsteknik 2 (VT 2017) 2 4 Svenska O

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i byggnadsteknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande datakunskap, Ritteknik och CAD, Byggnadsteknik

Lärandemål

Kursen skall ge kunskaper och färdigheter i att utnyttja BIM-teknologin som effektivt visualiserings- och konstruktionsverktyg samt att erhålla grundläggande kunskaper om geografiska ingenjörsverktyg. Efter kursen ska teknologen:

 • ha grundläggande kunskaper om modellering- och ritteknikens principer
 • kunna skapa 2D ritningar enligt Svensk Standard från aktuell modell
 • kunna skapa modellfiler, ritningsdefinitionsfiler och plotfiler
 • kunna använda externt material och referenser
 • kunna lägga upp och använda system för lagerhantering
 • ha kännedom om kompletterande applikationer för modellerings- och ritarbete inom ämnesområdet
 • känna till grunderna inom geografisk informationsteknik
 • känna till ett modernt verktyg för behandling av GIS-data
 • kunna utföra Geografiska analyser och göra visualiseringar ur ett kartografiskt perspektiv

Kursinnehåll

Introduktion till aktuellt program och objektorienterade verktyg, deras struktur och gränssnitt
Modellerings- och ritteknikens principer
Objektorienterad modellering
Skapande av 2D ritningar från aktuell 3D-modell
Ritningsuppläggning enligt Svensk Standard
Import av externt material, externa referenser
Lagerhantering och plottning
Anpassade programapplikationer
Geodetiska referenssystem och kartprojektioner
Datastrukturer i GIS
Kartografisk presentation
Datainsamling till GIS via geodetisk mätning
Geografisk analys

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och datorövningar. Obligatorisk närvaro vid datorövningar.

Examination

LAB2Laborationsuppgift GIS1 hpU, G
LAB1Laborationskurs BIM5 hpU, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 32 h
Rekommenderad självstudietid: 128 h

Kurslitteratur

Utdelas vid kursstart
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB2 Laborationsuppgift GIS 1 hp U, G
LAB1 Laborationskurs BIM 5 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.
Utdelas vid kursstart
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.