Träkonstruktion, 4 hp

Timber Structures, 4 credits

TNBJ09

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Osama Hassan

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 43 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IBYG Högskoleingenjör i byggnadsteknik 3 (HT 2021) 1 4 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjörsprogram i byggnadsteknik

Rekommenderade förkunskaper

Byggnadsmekanik och hållfasthetslära. Byggnadsteknik. Ritteknik och CAD 2D.

Lärandemål

Kursen ska ge studenterna grundläggande kunskaper i trä- och stålkonstruktioner.

 • Studenten ska kunna redogöra för de vanligaste konstruktionsmaterialens egenskaper och användningsområden.
 • Dimensionering av enkla konstruktioner ska genomföras med hjälp av tabeller, formelsamlingar och handböcker samt redovisas på ett sådant sätt att beräkningsmodellen är enkel att följa och förstå.
 • Beräkningar ska utföras i brott- och bruksgränstillstånd.
 • Tekniska termer, symboler och konventioner ska kunna användas på ett adekvat sätt.
 • Kunskaperna ska kunna tillämpas integrerat vid analys och lösningar av enklare konstruktionsuppgifter. Rimligheten i beräkningar ska bedömas med approximationer.
 • Studenten ska översiktligt kunna redogöra för sammansatta konstruktioners funktion, verkningssätt och giltighet.
 • Studenten ska aktivt medverka till att finna kreativa och väl fungerande lösningar på givna konstruktionsuppgifter.
 • Inlämningsuppgifter ska redovisas på ett fackmässigt utfört sätt och tillhörande ritningar ska utföras med hjälp av CAD.

Kursinnehåll

Materialet trä. Dimensionering av konstruktionselement för moment, tvärkraft och normalkraft. Dimensionering av spik- och skruvförband. Deformationsberäkningar. Sammansatta konstruktionselement. Stomstabilisering.
 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningarna omfattar teoretiska genomgångar, lösningar av typexempel och förberedelser för konstruktionsuppgifter. Studiebesök på byggarbetsplats om lämpligt objekt finns.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG1Inlämningsuppgift2 hpU, G
TEN1En skriftlig tentamen2 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Examinator

Osama Hassan

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 43 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Börje och Carina Rehnström, (2019) Träkonstruktion enligt eurokoderna
 • Isaksson, T., Mårtensson, A., (2020) Byggkonstruktion: regel- och formelsamling: baserad på Eurokod
 • Johannesson-Vretblad, (2011) Byggformler och tabeller
  Liber
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgift 2 hp U, G
TEN1 En skriftlig tentamen 2 hp U, 3, 4, 5

Böcker

Börje och Carina Rehnström, (2019) Träkonstruktion enligt eurokoderna
Isaksson, T., Mårtensson, A., (2020) Byggkonstruktion: regel- och formelsamling: baserad på Eurokod
Johannesson-Vretblad, (2011) Byggformler och tabeller

Liber

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
UPG1
TEN1

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
UPG1
TEN1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
UPG1
TEN1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
UPG1

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.