BIM-baserad projektstyrning, 6 hp

BIM based project management, 6 credits

TNBJ27

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Sharifi

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IBYG Högskoleingenjör i byggnadsteknik 5 (HT 2024) 1, 2 1, 3 Svenska Norrköping V

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjörsprogram i byggnadsteknik

Rekommenderade förkunskaper

Byggnadsteknik, Byggnadsmekanik och hållfasthetslära, Träkonstruktion, Anläggningsteknik, Industriellt byggande

Lärandemål

Kursen ska ge studenten kunskaper att i grupp genomföra ett större byggnadsprojekt ur konstruktionssynpunkt. Kursen bedrivs under former som liknar den som råder på ett konstruktionskontor. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • värdera nyttan av BIM i ett projekt
 • tillämpa planering samt förbereda och leda projektmöten med beställare
 • tillämpa kollisionskontroll för givna ingångsparametrar
 • använda beräkningsprogram och utföra konstruktionsritningar med hjälp av BIM-programvara

Kursinnehåll

Kursen skall ge studenterna kunskaper att i grupp genomföra ett större byggnadsprojekt ur konstruktionssynpunkt. För att kursen skall bli så realistisk som möjligt bedrivs arbetet under former som liknar dem som råder på ett konstruktionskontor. Kursen skall också ge färdigheter med datorstöd i konstruktionsarbetet.

 • olika typer av grundläggning
 • olika typer av stommar/stomsystem
 • stomstabilisering
 • olika typer av bjälklag och taklag
 • skriva protokoll och göra tidsplaner för projektarbete
 • i grupp analysera, planera och genomföra de arbeten som tilldelats gruppen
 • planera, förbereda och genomföra muntlig och skriftlig redovisning av ett projekt

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bedrivs i projektform, med handledare, där studenterna i grupper om 3-4 studenter upprättar konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar för en byggnad. Grupperna har projektmöten med beställare/handledare där förutsättningar och utförandet av projektarbetet bestäms.

Examination

PRA1Projektarbete6 hpU, G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projektarbete 6 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
PRA1

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
PRA1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
PRA1

              
2.3 Systemtänkande
X
PRA1

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
PRA1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA1

              
3.2 Kommunikation
X
PRA1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
PRA1

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA1

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
PRA1

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.