Datastrukturer, 6 hp

Data Structures, 6 credits

TND004

Huvudområde

Datateknik Medieteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Aida Nordman

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 60 h
Rekommenderad självstudietid: 100 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 6 (VT 2019) 2 3 Svenska Norrköping, Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 6 (VT 2019) 2 3 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Datateknik, Medieteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i elektronikdesign
 • Civilingenjör i medieteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Programmering i C++

Lärandemål

Målet med kursen är att ge studenten redskap att självständigt kunna skapa program som löser praktiska problem med stora mängder data, med hänsyn taget till effektivt utnyttjande av tid och minne. För att bli godkänd på kursen ska studenten ha uppnått följande lärandemål.

 • Föreslå specifika datastrukturer för att hantera praktiska problem.
 • Att objektivt kunna motivera de val som gjorts gällande datastrukturer och relatera dessa till vetenskapliga resultat inom området.
 • Analysera fördelar och nackdelar beträffande effektiviteten för olika datastrukturer som har föreslagits för att lösa ett praktiskt problem.
 • Implementera och använda datastrukturer och algoritmer som har behandlats i kursen i olika applikationsprogram.

Kursinnehåll

Algoritmanalys. Rekursion. Listor, stackar och köer.
Träd och trädtraversering. Binära sökträd, trådade träd och balanserade träd.
Hashing och hashtabeller. Prioritetsköer och binära heapar.
Sortering och sökning. Indexerade filer.
Grafer och graftraversering. Fundamentala grafalgoritmer.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, och laborationer.

Examination

UPG1Frivilliga uppgift0 hpU, G
LAB1Laborationskurs3 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen3 hpU, 3, 4, 5

Den frivilliga uppgiften består av två quizzes. Dessa quizzes är bonusgrundande på alla ordinarie tentamina och omtentamina t.o.m. nästkommande oktober efter avslutad kursomgång.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Aida Nordman

Kurshemsida och andra länkar

http://weber.itn.liu.se/~aidvi05/courses/14/index.html

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 60 h
Rekommenderad självstudietid: 100 h

Kurslitteratur

Data Structure and Algorithm Analysis in C++, Mark Allen Weiss, Addison Wesley, 4th edition, year 2014.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Frivilliga uppgift 0 hp U, G
LAB1 Laborationskurs 3 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 3 hp U, 3, 4, 5

Den frivilliga uppgiften består av två quizzes. Dessa quizzes är bonusgrundande på alla ordinarie tentamina och omtentamina t.o.m. nästkommande oktober efter avslutad kursomgång.

Data Structure and Algorithm Analysis in C++, Mark Allen Weiss, Addison Wesley, 4th edition, year 2014.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
TEN1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB1
TEN1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
TEN1

              
2.3 Systemtänkande
X
X
LAB1
TEN1
Think about solutions to practical problems in a creative way
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
LAB1
TEN1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
LAB1
TEN1
Implement and use suitable standard data structures and algorithms
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1

              
3.2 Kommunikation
X
LAB1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.